SFS 2010:1739 Förordning om ändring i förordningen (2009:1462) om vissa frågor inom premiepensionssystemet

101739.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2009:1462) om vissa
frågor inom premiepensionssystemet;

utfärdad den 2 december 2010.

Regeringen föreskriver att 1 och 2 §§ förordningen (2009:1462) om vissa

frågor inom premiepensionssystemet ska ha följande lydelse.

1 §

De medel som Pensionsmyndigheten tillfälligt ska förvalta enligt

64 kap. 15 § socialförsäkringsbalken ska placeras

1. på räntebärande konto i Riksgäldskontoret,
2. i skuldförbindelser utfärdade av staten,
3. i säkerställda obligationer enligt lagen (2003:1223) om utgivning av sä-

kerställda obligationer, eller

4. i statsgaranterade skuldförbindelser som omfattas av förordningen

(2008:819) om statliga garantier till banker m.fl.

2 §

Pensionsmyndigheten får meddela föreskrifter om uttaget av avgifter

enligt 64 kap. 45 § socialförsäkringsbalken.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Sonja Daltung
(Finansdepartementet)

SFS 2010:1739

Utkom från trycket
den 14 december 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010