SFS 2010:1740 Förordning om ändring i förordningen (2010:21) om statsbidrag för insatser till stöd för de nationella minoritetsspråken

101740.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2010:21) om
statsbidrag för insatser till stöd för de nationella
minoritetsspråken;

utfärdad den 2 december 2010.

Regeringen föreskriver att 12 och 13 §§ förordningen (2010:21) om stats-

bidrag för insatser till stöd för de nationella minoritetsspråken ska ha följan-
de lydelse.

12 §

Bidraget betalas ut vid ett tillfälle. Om bidraget överstiger fem

prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken, kan bidraget
betalas ut vid två tillfällen med hälften av det beviljade bidraget vid varje
tillfälle.

13 §

1

En organisation eller stiftelse som har tagit emot bidrag enligt denna

förordning är skyldig att vid den tidpunkt som angetts i beslutet lämna en
ekonomisk redovisning av de mottagna medlen till Institutet för språk och
folkminnen. Bidragsmottagaren ska samtidigt redovisa vilka resultat som har
uppnåtts och hur resultaten förhåller sig till det ändamål som bidraget har be-
viljats för.

Organisationens eller stiftelsens revisor ska intyga att den ekonomiska re-

dovisningen är tillförlitlig, räkenskaperna rättvisande samt att villkoren för
bidraget och tillämpliga föreskrifter har följts. Om det bidrag som har tagits
emot uppgått till minst fem prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialför-
säkringsbalken, ska detta göras av en auktoriserad eller godkänd revisor.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

ERIK ULLENHAG

Cecilia Bergman
(Integrations- och
jämställdhetsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2010:354.

SFS 2010:1740

Utkom från trycket
den 14 december 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010