SFS 2010:1741 Förordning om ändring i förordningen (2010:84) om statsbidrag för verksamheter med yrkesinriktat mentorskap

101741.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2010:84) om
statsbidrag för verksamheter med yrkesinriktat
mentorskap;

utfärdad den 2 december 2010.

Regeringen föreskriver att 12 och 13 §§ förordningen (2010:84) om stats-

bidrag för verksamheter med yrkesinriktat mentorskap ska ha följande ly-
delse.

12 §

Bidraget betalas ut vid ett tillfälle. Om bidraget överstiger fem pris-

basbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken, kan bidraget be-
talas ut vid två tillfällen.

13 §

En organisation som har tagit emot bidrag enligt denna förordning är

skyldig att lämna en ekonomisk redovisning av de mottagna medlen till
Ungdomsstyrelsen vid den tidpunkt som angetts i beslutet. Bidragsmot-
tagaren ska samtidigt redovisa vilka resultat som har uppnåtts och hur resul-
taten förhåller sig till det ändamål som bidraget har beviljats för.

Organisationens revisor ska intyga att den ekonomiska redovisningen är

tillförlitlig, att räkenskaperna är rättvisande och att villkoren för bidraget har
följts. Om det bidrag som har tagits emot uppgått till minst fem prisbas-
belopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken, ska detta göras av
en auktoriserad eller godkänd revisor.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

ERIK ULLENHAG

Cecilia Bergman
(Integrations- och
jämställdhetsdepartementet)

SFS 2010:1741

Utkom från trycket
den 14 december 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010