SFS 2010:1742 Förordning om ändring i förordningen (2010:407) om ersättning till vissa nyanlända invandrare

101742.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2010:407) om
ersättning till vissa nyanlända invandrare;

utfärdad den 2 december 2010.

Regeringen föreskriver att 2 kap. 4, 6, 9, 15, 17 och 19 §§ förordningen

(2010:407) om ersättning till vissa nyanlända invandrare ska ha följande ly-
delse.

2 kap.

4 §

Etableringsersättning får inte lämnas för samma tid som någon av föl-

jande förmåner lämnas enligt socialförsäkringsbalken:

1. graviditetspenning,
2. föräldrapenning,
3. tillfällig föräldrapenning,
4. sjukpenning,
5. rehabiliteringspenning,
6. sjuk- eller aktivitetsersättning,
7. arbetsskadelivränta,
8. smittbärarpenning, eller
9. närståendepenning.
Etableringsersättning får inte heller lämnas för samma tid som sjuklön

lämnas enligt lagen (1991:1047) om sjuklön.

6 §

Om en nyanländ som deltar i aktiviteter som ingår i en etableringsplan

enligt lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invand-
rare på 75 procent av heltid samtidigt får föräldrapenning enligt 12 kap. soci-
alförsäkringsbalken, ska etableringsersättningen minskas så att den till-
sammans med föräldrapenningen inte överstiger den ersättning som lämnas
vid deltagande i etableringsaktiviteter på heltid.

9 §

Etableringstillägg lämnas månadsvis med

� 800 kronor per barn som inte har fyllt 11 år, och
� 1 500 kronor per barn som har fyllt 11 men inte 20 år.
Etableringstillägg lämnas för högst tre barn. �r barnen fler än tre lämnas

etableringstillägg för de tre äldsta barnen.

Om en nyanländ får underhållsstöd för tre barn enligt 18 kap. socialför-

säkringsbalken, ska etableringstillägg enligt denna paragraf endast lämnas
för de två äldsta barnen. Om underhållsstöd lämnas för fyra eller fem barn,

SFS 2010:1742

Utkom från trycket
den 14 december 2010

background image

2

SFS 2010:1742

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

ska etableringstillägg endast lämnas för det äldsta barnet. Om underhållsstöd
lämnas för sex eller flera barn, lämnas inte något etableringstillägg.

15 §

Bostadsersättningen ska minskas med de belopp som för varje månad

lämnas som

1. preliminärt bostadsbidrag enligt 95 kap. 4 § socialförsäkringsbalken, el-

ler

2. bostadstillägg enligt 99�103 kap. socialförsäkringsbalken.

17 §

Vid frånvaro från aktiviteter som ingår i en etableringsplan enligt la-

gen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare, läm-
nas etableringsersättning, etableringstillägg och bostadsersättning endast i
följande fall. Ersättningen lämnas om frånvaron inte överstiger en samman-
hängande tid av 30 kalenderdagar och frånvaron beror på

1. sjukdom som innebär att den nyanlände är förhindrad att delta i aktivi-

teter som ingår i etableringsplanen, med undantag för karensdagen enligt
18 §, förutsatt att den nyanlände anmält sjukdomen till Arbetsförmedlingen,

2. tillfällig vård av barn under sådana förutsättningar som anges i 13 kap.

socialförsäkringsbalken, eller

3. något annat uppehåll i aktiviteterna som ingår i etableringsplanen, om

det finns godtagbart skäl för sådant uppehåll.

19 §

Vid frånvaro på grund av sjukdom enligt 17 § 1 ska den nyanlände ge

in en skriftlig försäkran till Arbetsförmedlingen om sådant förhinder. För-
säkran ska innehålla uppgifter om sjukdomen och en beskrivning av den ny-
anländes egen bedömning av förmågan att delta i aktiviteter. Uppgifterna i
försäkran ska lämnas på heder och samvete.

Den nyanlände ska ge in läkarintyg till Arbetsförmedlingen för att styrka

förhinder på grund av sjukdom och oförmåga att delta i aktiviteter som ingår
i etableringsplanen enligt lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa
nyanlända invandrare senast från och med den sjunde kalenderdagen efter
sjukanmälningsdagen.

Vid frånvaro enligt 17 § 2 tillämpas bestämmelserna i 110 kap. 14 § 3,

och 17�19 §§ socialförsäkringsbalken om en förälders skyldighet att ge in
intyg eller annan utredning och Försäkringskassans befogenhet att kräva viss
utredning i fråga om den nyanlände respektive Arbetsförmedlingen.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011. �ldre föreskrifter gäl-

ler fortfarande i fråga om ersättning som avser tid före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

ERIK ULLENHAG

Cecilia Bergman
(Integrations- och
jämställdhetsdepartementet)