SFS 2010:1743 Förordning om ändring i förordningen (2010:409) om etableringssamtal och etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare

101743.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2010:409) om
etableringssamtal och etableringsinsatser för vissa
nyanlända invandrare;

utfärdad den 2 december 2010.

Regeringen föreskriver att 5 och 6 §§ förordningen (2010:409) om etable-

ringssamtal och etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare ska ha
följande lydelse.

5 §

Etableringsplanen ska omfatta aktiviteter på heltid.

Etableringsplanen får dock omfatta aktiviteter på 75, 50 eller 25 procent

av heltid, om den nyanlände är förhindrad att delta på heltid på grund av

1. styrkt sjukdom eller någon annan nedsättning av den fysiska eller psy-

kiska prestationsförmågan, eller

2. vård av barn med föräldrapenning enligt 12 kap. socialförsäkrings-

balken.

6 §

Giltighetstiden för etableringsplanen ska bestämmas med beaktande av

den nyanländes behov av insatser. Tiden får förlängas vid behov. Den sam-
manlagda giltighetstiden för planen får dock som längst motsvara tiden för
beviljat uppehållstillstånd eller högst 24 kalendermånader.

Vid tillämpning av första stycket ska det bortses från sådan tid som den

nyanlände har varit förhindrad att delta i aktiviteter enligt etableringsplanen
på grund av styrkt sjukdom eller vård av barn med föräldrapenning enligt
12 kap. socialförsäkringsbalken. En förutsättning är dock att hindret har va-
rat under en sammanhängande tid av minst 30 kalenderdagar.

Den tid som inte ska räknas in i etableringsplanen enligt andra stycket får

sammanlagt omfatta högst tolv månader.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011. �ldre föreskrifter gäl-

ler fortfarande i fråga om ersättning som avser tid före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

HILLEVI ENGSTR�M

Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)

SFS 2010:1743

Utkom från trycket
den 14 december 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010