SFS 2010:1744 Förordning om ändring i förordningen (2010:590) om grundläggande och kompletterande militär utbildning inom Försvarsmakten

101744.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2010:590) om
grundläggande och kompletterande militär
utbildning inom Försvarsmakten;

utfärdad den 2 december 2010.

Regeringen föreskriver att 17 § förordningen (2010:590) om grund-

läggande och kompletterande militär utbildning inom Försvarsmakten ska ha
följande lydelse.

17 §

I 7 kap. 2–6 §§ samt 43, 87 och 88 kap. socialförsäkringsbalken och i

lagen (1977:266) om statlig ersättning vid ideell skada m.m. finns bestäm-
melser om rätt till ersättning för personskada för den som genomgår utbild-
ning enligt denna förordning.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

STEN TOLGFORS

Maria Hedegård
(Försvarsdepartementet)

SFS 2010:1744

Utkom från trycket
den 14 december 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010