SFS 2010:1745 Förordning om bilstöd till personer med funktionshinder

101745.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om bilstöd till personer med funktionshinder;

utfärdad den 2 december 2010.

Regeringen föreskriver följande.

1 §

I denna förordning finns föreskrifter om bilstöd enligt socialförsäkrings-

balken.

2 §

I beslut om bidrag ska det anges när bidraget tidigast kan betalas ut.

3 §

Bilstödet betalas ut genom insättning på konto som anvisas av den för-

säkrade. Bidraget får betalas ut på annat sätt om särskilda förhållanden för-
anleder det.

4 §

Vid bedömningen av behovet av anpassning ska Trafikverket eller an-

nan med motsvarande kompetens höras om det inte är uppenbart obehövligt.

5 §

Till en ansökan om bilstöd ska det fogas ett läkarutlåtande om funk-

tionshindret och dess inverkan på förflyttningsmöjligheterna. Om ansökan
görs av en sådan person med funktionshinder som avses i 52 kap. 10 § första
stycket 1�4 socialförsäkringsbalken, i avsikt att sökanden ska använda for-
donet som förare, ska det av läkarutlåtandet även framgå om han eller hon
uppfyller de medicinska kraven för att inneha körkort.

6 §

Försäkringskassan får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs

för verkställigheten av bestämmelserna om bilstöd i socialförsäkringsbalken
och denna förordning.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

G�RAN H�GGLUND

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

SFS 2010:1745

Utkom från trycket
den 14 december 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010