SFS 2010:1746 Förordning om ändring i förordningen (1993:712) om den statliga fonden för fukt- och mögelskador i småhus, m.m.

101746.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1993:712) om den
statliga fonden för fukt- och mögelskador i småhus,
m.m.;

utfärdad den 3 december 2010.

Regeringen föreskriver att 3, 11 och 13 §§ förordningen (1993:712) om

den statliga fonden för fukt- och mögelskador i småhus, m.m. ska ha följ-
ande lydelse.

3 §

Till ägare av hus som har färdigställts före den 31 augusti 1985 och vid

tidpunkten för ansökan är högst 10 år gammalt lämnas bidrag till hela repa-
rationskostnaden, minskad med en självrisk som motsvarar ett prisbasbelopp
enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken.

Som förutsättning för bidrag enligt första stycket gäller att huset har upp-

förts åt konsument på total- eller generalentreprenad enligt skriftligt avtal el-
ler sålts som nybyggt i samband med marköverlåtelse eller överlåtelse av
tomträtt. Stöd kan lämnas även om huset har uppförts åt konsument enligt
annat skriftligt avtal om det finns särskilda skäl.

Om husägaren genom vårdslöshet medverkat till eller förvärrat skadan i

vidare mån än som täcks av självrisken, kan fondstyrelsen besluta om för-
höjd självrisk.

11 §

Om huset inte kunnat användas som bostad under den tid skadan re-

parerats, har husägaren rätt till ersättning för skäliga utlägg för logi under
denna tid, dock högst med en fjärdedel av det vid tidpunkten för avhjälpan-
det gällande prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkrings-
balken.

13 §

1

En husägare som lämnats bidrag enligt 3, 4 eller 6 § ska betala till-

baka en viss del av bidraget, om fastigheten säljs inom tre år från den dag
fondstyrelsen enligt 9 § andra stycket beslutat om bidrag och överskott upp-
kommer.

�verskott ska anses ha uppkommit till den del köpeskillingen med mer än

ett prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken överstiger
det belopp som bidragsmottagaren lagt ner för att förvärva och förbättra fast-
igheten.

�verlåts fastigheten inom ett år från det beslut som anges i första stycket,

ska bidraget återbetalas med tre fjärdedelar av överskottet, eller om bidrags-

1 Senaste lydelse 1999:1198.

SFS 2010:1746

Utkom från trycket
den 14 december 2010

background image

2

SFS 2010:1746

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

beloppet är lägre än överskottet, tre fjärdedelar av bidragsbeloppet. Säljs
fastigheten efter ett år men inom två år ska hälften av överskottet eller bi-
dragsbeloppet återbetalas. Säljs fastigheten efter två år men inom tre år ska
en fjärdedel återbetalas.

Om det finns särskilda skäl får återbetalningsskyldigheten jämkas.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

ULF KRISTERSSON

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)