SFS 2010:1747 Förordning om ändring i förordningen (2010:1031) om handläggning av ärenden om brott av anställda inom polisen m.m.

101747.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2010:1031) om
handläggning av ärenden om brott av anställda
inom polisen m.m.;

utfärdad den 2 december 2010.

Regeringen föreskriver att det i förordningen (2010:1031) om handlägg-

ning av ärenden om brott av anställda inom polisen m.m. ska införas en ny
paragraf, 14 a §, samt närmast före 14 a § en ny rubrik av följande lydelse.

Uppgiftsskyldighet

14 a §

Vid handläggningen av ett ärende som anges i 3, 5, 7 eller 8 § har

Rikspolisstyrelsen rätt att ta del av uppgifter som finns hos en polismyndig-
het och som behövs för handläggningen av ärendet.

Första stycket gäller inte uppgifter hos Säkerhetspolisen vid handlägg-

ningen av ett ärende som anges i 8 §.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

STEN TOLGFORS

Charlotte von Essen
(Justitiedepartementet)

SFS 2010:1747

Utkom från trycket
den 14 december 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010