SFS 2010:1748 Förordning om ändring i förordningen (2007:1075) med instruktion för Gentekniknämnden

101748.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:1075) med
instruktion för Gentekniknämnden;

utfärdad den 25 november 2010.

Regeringen föreskriver att 5 och 6 §§ förordningen (2007:1075) med in-

struktion för Gentekniknämnden ska ha följande lydelse.

5 §

Nämnden består av en ordförande, en vice ordförande och 15 andra

ledamöter.

För varje annan ledamot än ordföranden och vice ordföranden finns en

personlig ersättare.

Ledamöterna och ersättarna utses för en tid av högst fyra år.

6 §

Ordföranden och vice ordföranden ska vara jurister och ha domarerfa-

renhet.

�&tta ledamöter ska vara riksdagsledamöter. En ledamot ska vara etiskt

sakkunnig. Av övriga ledamöter utses

1. två ledamöter efter förslag av Forskningsrådet för miljö, areella näring-

ar och samhällsbyggande, varav en ledamot ska ha erfarenhet av djurskydds-
frågor, och

2. fyra ledamöter efter förslag av Vetenskapsrådet, varav en ledamot ska

vara ekolog.

Det som sägs i andra stycket om utseende av en ledamot tillämpas också

på ersättaren för en sådan ledamot. Som ersättare för en ledamot som ska
vara riksdagsledamot kan dock utses även den som enligt 3 kap. regerings-
formen har utsetts till ersättare för en riksdagsledamot.

Upphör riksdagsledamotens uppdrag i riksdagen ska en ny ledamot och en

ersättare för honom eller henne utses för den återstående tiden.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTR�M

Måns Wigén
(Justitiedepartementet)

SFS 2010:1748

Utkom från trycket
den 14 december 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010