SFS 2010:1749 Förordning om ändring i förordningen (2007:1077) med instruktion för Revisorsnämnden

101749.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:1077) med
instruktion för Revisorsnämnden;

utfärdad den 11 november 2010.

Regeringen föreskriver att 1 § förordningen (2007:1077) med instruktion

för Revisorsnämnden ska ha följande lydelse.

1 §

1

Revisorsnämndens verksamhet syftar till att upprätthålla förtroendet

för revisorers verksamhet och för auktorisationssystemet för att på så sätt bi-
dra till att olika intressenter har tillgång till trovärdig ekonomisk information
om företags redovisning och förvaltning.

Revisorsnämnden ska
1. handlägga frågor om godkännande och auktorisation av revisorer samt

registrering av revisionsbolag i syfte att tillgodose samhällets behov av kva-
lificerade och oberoende externa revisorer,

2. utöva tillsyn i syfte att säkerställa att godkända och auktoriserade revi-

sorer samt registrerade revisionsbolag driver revisionsverksamhet som är av
hög kvalitet och uppfyller höga etiska krav,

3. pröva frågor om disciplinära åtgärder,
4. anordna examina och lämplighetsprov,
5. föra ett register över godkända och auktoriserade revisorer samt regist-

rerade revisionsbolag,

6. lämna information och uppgifter i frågor om godkännande, auktorisa-

tion, registrering och tillsyn,

7. följa utvecklingen inom revisorsområdet och särskilt beakta nya natio-

nella och internationella förhållanden som har eller kan få betydelse för till-
synen över revisorer och revisionsbolag samt för tolkningen och utveck-
lingen av god revisors- och revisionssed, samt

8. vara representerad i samordningsorganet för tillsyn enligt förordningen

(2009:92) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Det är särskilt viktigt att Revisorsnämnden i sin verksamhet ingriper mot

revisorer som medverkar till eller underlättar för ekonomisk brottslighet.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.

1 Senaste lydelse 2009:97.

SFS 2010:1749

Utkom från trycket
den 14 december 2010

background image

2

SFS 2010:1749

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Måns Wigén
(Justitiedepartementet)