SFS 2010:1751 Förordning om ändring i förordningen (2007:1164) för Försvarshögskolan

101751.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:1164) för
Försvarshögskolan;

utfärdad den 25 november 2010.

Regeringen föreskriver

1 i fråga om förordningen (2007:1164) för För-

svarshögskolan

2

dels att 3 och 4 kap. ska upphöra att gälla,
dels att 5, 6 och 7 kap. ska betecknas 4, 5 och 6 kap.,
dels att 1 kap. 1 och 3 §§, 2 kap. 2 §, nya 4 kap. 2 § och nya 6 kap. 1 §

samt rubriken till 2 kap. ska ha följande lydelse,

dels att det i förordningen ska införas ett nytt kapitel, 3 kap., fem nya

paragrafer, 2 kap. 3–7 §§, samt närmast före 2 kap. 3, 4, 5 och 7 §§ nya rub-
riker av följande lydelse.

1 kap.

1 §

I denna förordning finns det i anslutning till högskolelagen

(1992:1434) bestämmelser för Försvarshögskolan. I övrigt gäller de bestäm-
melser i högskoleförordningen (1993:100) som anges särskilt i denna förord-
ning.

3 §

3

För Försvarshögskolan gäller 1 kap. 4, 5, 7, 11–14 och 16 §§ hög-

skoleförordningen (1993:100).

2 kap. Styrelse, rektor och övrig organisation

2 §

För styrelsen, rektorn och rektorns ställföreträdare gäller 2 kap. 2–8,

10, 11 och 13 §§ högskoleförordningen (1993:100).

Forsknings- och utbildningsnämnden

Ansvarsområde

3 §

Försvarshögskolan ska ha en forsknings- och utbildningsnämnd.

Forsknings- och utbildningsnämnden ska ansvara för forskning och för

1 Jfr prop. 2009/10:149, bet. 2009/10:UbU23, rskr. 2009/10:337.

2 Senaste lydelse av 3 kap. 2 § 2008:1030.

3 Senaste lydelse 2010:594.

SFS 2010:1751

Utkom från trycket
den 14 december 2010

background image

2

SFS 2010:1751

utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Nämnden ska i övrigt svara för
de uppgifter som Försvarshögskolan beslutar.

Ledamöter

4 §

Forsknings- och utbildningsnämnden ska bestå av minst elva leda-

möter. Flertalet av ledamöterna ska vara personer som har en anställning vid
Försvarshögskolan som

1. professor, annan lärare eller forskare för vilken det krävs lägst doktors-

examen eller motsvarande kompetens, eller

2. lärare inom ett visst ämnesområde och är officer samt har gått igenom

högre militär utbildning eller motsvarande utbildning.

De ledamöter som anges i första stycket ska utses genom val inom hög-

skolan. Försvarshögskolan får meddela närmare föreskrifter om vilka perso-
ner som är valbara och röstberättigade och om valförfarandet.

Försvarshögskolans styrelse ska utse ytterligare högst tre ledamöter som

ska vara lämpliga för uppdraget och inte vara anställda vid Försvarshög-
skolan. Av dessa ska minst en ledamot representera Försvarsmakten och en
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. De studerande vid Försvars-
högskolan har också rätt att vara representerade i nämnden med minst tre
ledamöter.

Övrig organisation

5 §

Av 2 kap. 5 och 9 §§ högskolelagen (1992:1434) följer att Försvars-

högskolan beslutar om sin interna organisation utöver styrelsen, rektorn och
forsknings- och utbildningsnämnden.

6 §

Bestämmelserna om studentrepresentation i 2 kap. 14 § första, andra

och fjärde styckena högskoleförordningen (1993:100) gäller även för
Försvarshögskolan. Om beslut inte ska fattas av forsknings- och utbildnings-
nämnden, gäller också 2 kap. 14 § tredje stycket.

För Försvarshögskolan gäller 2 kap. 16 § högskoleförordningen om

högskolebibliotek.

Personalansvarsnämnd

7 §

Vid Försvarshögskolan ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Försvarshögskolan ska tillämpa personalföreträdarförordningen

(1987:1101).

3 kap. Anställningar vid Försvarshögskolan

1 §

Vid anställning av professorer, lektorer och andra lärare och doktoran-

der gäller 4 kap. 1, 3–7, 9 och 11–17 §§ samt 5 kap. högskoleförordningen
(1993:100).

2 §

Vid anställning av officerare som lärare gäller 4 kap. 1, 5, 9, 13–15 och

17 §§ högskoleförordningen (1993:100). Vid sådana anställningar ska 6 §
anställningsförordningen (1994:373) inte tillämpas.

background image

3

SFS 2010:1751

Med officerare avses i denna förordning de som är eller har varit anställda

som officer i Försvarsmakten och utländska officerare.

4 kap.

2 §

4

För utbildning på grundnivå eller avancerad nivå gäller i övrigt 6 kap.

2, 3, 6–11, 11 b–11 f, 13–18 och 20–24 §§ högskoleförordningen
(1993:100).

6 kap.

1 §

För överklagande av Försvarshögskolans beslut gäller 12 kap. hög-

skoleförordningen (1993:100) med undantag för beslut om anställning av
officerare som lärare enligt 3 kap. 2 § i denna förordning.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.
2. Bestämmelserna i 4 kap. 30 § 2–5, 8 och 9 högskoleförordningen

(1993:100) i deras lydelse den 31 december 2010, med undantag för bestäm-
melserna om förnyelse av en tidsbegränsad anställning, ska tillämpas i fråga
om den som före den 1 januari 2011 har anställts för en begränsad tid enligt
bestämmelserna. Sådan tillämpning ska ske så länge anställningen pågår.
Vid handläggning av ärenden om övergång av en tidsbegränsad anställning i
en anställning tills vidare enligt de äldre bestämmelserna i 4 kap. 30 § 5 hög-
skoleförordningen ska även bestämmelserna i 4 kap. 7, 9 och 28 §§ hög-
skoleförordningen i deras lydelse den 31 december 2010 tillämpas.

3. Bestämmelserna i 4 kap. 8 a § och 30 § 6 högskoleförordningen

(1993:100) i deras lydelse den 31 december 2010 om tidsbegränsad anställ-
ning som biträdande lektor får tillämpas till utgången av september 2011.

4. I fråga om den som före den 1 oktober 2011 har anställts som biträdan-

de lektor enligt 3 ska bestämmelserna i 4 kap. 30 § 6 högskoleförordningen
(1993:100) i deras lydelse den 31 december 2010 tillämpas så länge anställ-
ningen pågår. En sådan anställning får förnyas enligt de äldre bestämmelser-
na.

5. Bestämmelserna i 4 kap. 10 § och 30 § 7 högskoleförordningen

(1993:100) i deras lydelse den 31 december 2010 om tidsbegränsad anställ-
ning som forskarassistent får tillämpas till utgången av september 2011.

6. I fråga om den som före den 1 oktober 2011 har anställts som forskar-

assistent enligt 5 ska bestämmelserna i 4 kap. 30 § 7 högskoleförordningen
(1993:100) i deras lydelse den 31 december 2010 tillämpas så länge anställ-
ningen pågår. En sådan anställning får förnyas enligt de äldre bestämmelser-
na.

7. Bestämmelserna i 4 kap. 5, 7, 8 a, 11–13 a, 20–23 och 24 a–28 §§ hög-

skoleförordningen (1993:100) i deras lydelse den 31 december 2010 ska till-
lämpas i fråga om ärenden om befordran av lärare som har inkommit till
Försvarshögskolan men som inte har avslutats före den 1 januari 2011. Vid
tillämpningen av de äldre bestämmelserna ska de uppgifter som Forsknings-

4 Senaste lydelse av tidigare 5 kap. 2 § 2009:1072.

background image

4

SFS 2010:1751

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

och utbildningsnämnden ansvarar för handhas av nämnden eller av de perso-
ner eller den grupp av personer som Försvarshögskolan beslutar.

8. Om ett förfarande om anställning av lärare, i andra fall än som avses i 7

eller enligt de äldre bestämmelserna i 4 kap. 2 och 3 §§ om anställning av
officerare, har påbörjats men inte avslutats före den 1 januari 2011, ska
bestämmelserna i 4 kap. 5, 7, 8 a, 9, 10, 15, 20–22, 24, 24 a, 26–28 och
30 §§ högskoleförordningen (1993:100) i deras lydelse den 31 december
2010 tilllämpas i anställningsärendet. Vid tillämpningen av de äldre bestäm-
melserna i högskoleförordningen ska de uppgifter som Forsknings- och
utbildningsnämnden ansvarar för handhas av nämnden eller av de personer
eller den grupp av personer som Försvarshögskolan beslutar.

9. I fråga om den som enligt 8 har anställts efter den 1 januari 2011 med

stöd av bestämmelserna i 4 kap. 30 § 2–5, 8 och 9 högskoleförordningen
(1993:100) i deras lydelse den 31 december 2010 ska dessa bestämmelser
tillämpas så länge anställningen pågår. Bestämmelserna i 4 kap. 30 § 2, 5, 8
och 9 högskoleförordningen i deras lydelse den 31 december 2010 om för-
nyelse av en tidsbegränsad anställning och övergång av en tidsbegränsad
anställning i en anställning tills vidare ska dock inte tillämpas.

10. Vid beräkning av anställningstid som adjungerad professor enligt

bestämmelserna i 4 kap. 11 § högskoleförordningen (1993:100) i deras
lydelse från och med den 1 januari 2011 ska även anställningstid som
adjungerad professor enligt bestämmelserna i 4 kap. 30 § 2 högskoleförord-
ningen i deras lydelse den 31 december 2010 beaktas.

11. Vid beräkning av anställningstid som gästprofessor enligt bestämmel-

serna i 4 kap. 12 § högskoleförordningen (1993:100) i deras lydelse från och
med den 1 januari 2011 ska även anställningstid som gästprofessor enligt
bestämmelserna i 4 kap. 30 § 9 högskoleförordningen i deras lydelse den
31 december 2010 beaktas.

12. Bestämmelserna i 12 kap. 2 § högskoleförordningen (1993:100) i

deras lydelse den 31 december 2010 gäller fortfarande i fråga om beslut som
har meddelats med tillämpning av bestämmelser i högskoleförordningen i
deras lydelse före den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

JAN BJÖRKLUND

Charlotte Abrahamsson
(Utbildningsdepartementet)