SFS 2010:1752 Förordning om ändring i förordningen (2000:284) om stöd till kommersiell service

101752.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2000:284) om stöd till
kommersiell service;

utfärdad den 2 december 2010.

Regeringen föreskriver att 3 § förordningen (2000:284) om stöd till

kommersiell service ska ha följande lydelse.

3 §

1

I lagen (2002:34) om samverkansorgan i länen finns bestämmelser om

att ett samverkansorgan har till uppgift att besluta om användningen av vissa
statliga medel för regionalt tillväxtarbete. I lagen (2010:630) om regionalt
utvecklingsansvar i vissa län finns bestämmelser om att ett landsting som
avses i lagen ska besluta om användningen av vissa statliga medel för regio-
nalt tillväxtarbete.

I län med ett landsting som avses i lagen om regionalt utvecklingsansvar i

vissa län ska det som sägs om länsstyrelsen i stället gälla det berörda lands-
tinget. I Kalmar län ska det som sägs om länsstyrelsen i stället gälla samver-
kansorganet.

Om en kommun i något av de angivna länen är stödmottagare eller har an-

sökt om stöd, ska dock Tillväxtverket handlägga och besluta i stödärendet
och i övrigt företräda staten i stället för ett landsting som avses i lagen om
regionalt utvecklingsansvar i vissa län eller samverkansorganet.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

ANNA-KARIN HATT

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2009:156.

SFS 2010:1752

Utkom från trycket
den 14 december 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010