SFS 2010:1753 Förordning om ändring i förordningen (1997:263) om länsplaner för regional transportinfrastruktur

101753.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1997:263) om
länsplaner för regional transportinfrastruktur;

utfärdad den 2 december 2010.

Regeringen föreskriver att 17 § förordningen (1997:263) om länsplaner

för regional transportinfrastruktur ska ha följande lydelse.

17 §

1

I lagen (2002:34) om samverkansorgan i länen finns bestämmelser

om att ett samverkansorgan har till uppgift att upprätta och fastställa länspla-
ner för regional transportinfrastruktur. I lagen (2010:630) om regionalt
utvecklingsansvar i vissa län finns bestämmelser om att vissa landsting har
till uppgift att upprätta och fastställa länsplaner för regional transportinfra-
struktur. Dessa bestämmelser ska dock inte gälla åtgärd enligt 13 §.

Ett landsting som avses i lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län

ska fastställa länsplanen efter samråd med länsstyrelsen.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

ANNA-KARIN HATT

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2002:851.

SFS 2010:1753

Utkom från trycket
den 14 december 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010