SFS 2010:1754 Förordning om ändring i förordningen (2007:825) med länsstyrelseinstruktion

101754.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:825) med
länsstyrelseinstruktion;

utfärdad den 2 december 2010.

Regeringen föreskriver att 7 § förordningen (2007:825) med länsstyrelse-

instruktion ska ha följande lydelse.

7 §

1

För vissa län finns särskilda bestämmelser.

1. I lagen (2002:34) om samverkansorgan i länen finns bestämmelser om

att samverkansorgan kan bildas i länen med vissa uppgifter som annars är
länsstyrelsens.

2. I lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län finns

bestämmelser om att landsting som avses i lagen övertar ansvaret för vissa
uppgifter som annars är länsstyrelsens.

3. I län med landsting som avses i lagen om regionalt utvecklingsansvar i

vissa län eller samverkansorgan ska länsstyrelsen medverka i genomförandet
av det regionala tillväxtarbetet i enlighet med förordningen (2007:713) om
regionalt tillväxtarbete. I övriga län ska länsstyrelsen samordna genomföran-
det av det regionala tillväxtarbetet i enlighet med den förordningen.

4. I lagen (1997:1144) om försöksverksamhet med vidgad samordnad

länsförvaltning i Gotlands län finns bestämmelser om att länsstyrelsen under
viss tid fullgör uppgifter som annars är Skogsstyrelsens. Vid Länsstyrelsen i
Gotlands län ska det finnas sakkunniga för skogsfrågor. Innan länsstyrelsen
beslutar om sådana anställningar ska länsstyrelsen samråda med Skogs-
styrelsen.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

STEFAN ATTEFALL

Rikard Jermsten
(Finansdepartementet)

1 Senaste lydelse 2008:1346.

SFS 2010:1754

Utkom från trycket
den 14 december 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010