SFS 2010:1755 Förordning om ändring i förordningen (2009:236) om en nationell plan för transportinfrastruktur

101755.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2009:236) om en
nationell plan för transportinfrastruktur;

utfärdad den 2 december 2010.

Regeringen föreskriver att 8 och 11 §§ förordningen (2009:236) om en

nationell plan för transportinfrastruktur ska ha följande lydelse.

8 §

Synpunkter och yttranden enligt 6 och 7 §§ ska inhämtas från

1. ett samverkansorgan enligt lagen (2002:34) om samverkansorgan i

länen, och

2. ett landsting som avses i lagen (2010:630) om regionalt utvecklings-

ansvar i vissa län.

11 §

1

Trafikverket ska se till att en kopia av den fastställda planen sänds

till

1. berörda statliga myndigheter,
2. länsstyrelserna,
3. samverkansorgan enligt lagen (2002:34) om samverkansorgan i länen,
4. landsting som avses i lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar

i vissa län,

5. Försvarsmakten, och
6. kommunerna.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

ANNA-KARIN HATT

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2010:160.

SFS 2010:1755

Utkom från trycket
den 14 december 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010