SFS 2010:1756 Förordning om ändring i förordningen (2003:596) om bidrag för projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken

101756.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2003:596) om bidrag
för projektverksamhet inom den regionala
tillväxtpolitiken;

utfärdad den 2 december 2010.

Regeringen föreskriver att 1 och 3 §§ förordningen (2003:596) om bidrag

för projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken ska ha följande
lydelse.

1 §

1

Regeringen, Tillväxtverket, länsstyrelser och i förekommande fall

samverkansorgan och landsting som avses i lagen (2010:630) om regionalt
utvecklingsansvar i vissa län, beslutar om bidrag för projektverksamhet
inom den regionala tillväxtpolitiken.

I denna förordning finns bestämmelser om bidrag inom den centrala

projektverksamhet som bedrivs av Tillväxtverket och den regionala projekt-
verksamhet som bedrivs av länsstyrelser, samverkansorgan och landsting
som avses i lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län.

Med projektverksamhet avses i denna förordning sådan verksamhet som

avser projekt med syfte att uppnå målet för den regionala tillväxtpolitiken.

Med projekt avses i denna förordning insatser utanför den ordinarie

verksamheten som är avgränsade i fråga om tid, ekonomi och arbetsinsats.

3 §

2

Den centrala projektverksamheten ska vara förenlig med de regionala

utvecklingsprogrammen, de regionala tillväxtprogrammen och de regionala
strukturfondsprogrammen för konkurrenskraft och sysselsättning. Beslutet
om bidrag ska överlämnas till berörd länsstyrelse, berört samverkansorgan
eller landsting som avses i lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar
i vissa län.

Den regionala projektverksamheten ska bedrivas i enlighet med de

regionala utvecklingsprogrammen, de regionala tillväxtprogrammen och de
regionala strukturfondsprogrammen för konkurrenskraft och sysselsättning.
Projektverksamheten får även innefatta insatser inom ramen för de regionala
serviceprogrammen.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.

1 Senaste lydelse 2009:158.

2 Senaste lydelse 2009:674.

SFS 2010:1756

Utkom från trycket
den 14 december 2010

background image

2

SFS 2010:1756

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

På regeringens vägnar

ANNA-KARIN HATT

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)