SFS 2010:1758 Förordning om ändring i förordningen (2007:61) om regionalt investeringsstöd

101758.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:61) om regionalt
investeringsstöd;

utfärdad den 2 december 2010.

Regeringen föreskriver att 7 § förordningen (2007:61) om regionalt

investeringsstöd ska ha följande lydelse.

7 §

I lagen (2002:34) om samverkansorgan i länen finns bestämmelser om

att ett samverkansorgan har till uppgift att besluta om användningen av vissa
statliga medel för regionalt tillväxtarbete. I lagen (2010:630) om regionalt
utvecklingsansvar i vissa län finns bestämmelser om att ett landsting som
avses i lagen ska besluta om användningen av vissa statliga medel för regio-
nalt tillväxtarbete.

I län med ett landsting som avses i lagen om regionalt utvecklingsansvar i

vissa län ska det som sägs om länsstyrelsen i denna förordning i stället gälla
det berörda landstinget. I Kalmar län ska det som sägs om länsstyrelsen i
48 § andra stycket i stället gälla samverkansorganet.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

ANNA-KARIN HATT

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

SFS 2010:1758

Utkom från trycket
den 14 december 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010