SFS 2010:1759 Förordning om ändring i förordningen (2007:713) om regionalt tillväxtarbete

101759.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:713) om regionalt
tillväxtarbete;

utfärdad den 2 december 2010.

Regeringen föreskriver att 5 § förordningen (2007:713) om regionalt

tillväxtarbete ska ha följande lydelse.

5 §

De landsting som avses i lagen (2010:630) om regionalt utvecklings-

ansvar i vissa län har ansvaret för det regionala tillväxtarbetet i dessa län.

I lagen (2002:34) om samverkansorgan i länen anges vilka uppgifter på

området regionalt tillväxtarbete som samverkansorganen har i de län där
sådana har inrättats.

I övriga län ska länsstyrelsen ansvara för det regionala tillväxtarbetet.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

ANNA-KARIN HATT

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

SFS 2010:1759

Utkom från trycket
den 14 december 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010