SFS 2010:1760 Förordning om ändring i förordningen (1989:891) om statsbidrag till enskild väghållning

101760.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1989:891) om
statsbidrag till enskild väghållning;

utfärdad den 2 december 2010.

Regeringen föreskriver att 5 § förordningen (1989:891) om statsbidrag till

enskild väghållning ska ha följande lydelse.

5 §

1

Frågor om bidrag för byggande prövas av Trafikverkets region efter

skriftlig ansökan. Vid prövningen ska verket samråda med samverkansorgan
i län där sådana bildats och med berört landsting som avses i lagen
(2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län. I övriga län ska ver-
ket samråda med länsstyrelsen.

Frågor om driftbidrag prövas av Trafikverkets region efter skriftlig

ansökan.

Bidragen betalas ut av Trafikverket.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

ANNA-KARIN HATT

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2010:129.

SFS 2010:1760

Utkom från trycket
den 14 december 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010