SFS 2010:1761 Förordning om ändring i förordningen (2008:81) om stöd till anläggning av kanalisation

101761.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2008:81) om stöd till
anläggning av kanalisation;

utfärdad den 2 december 2010.

Regeringen föreskriver att 5 och 7 §§ förordningen (2008:81) om stöd till

anläggning av kanalisation ska ha följande lydelse.

5 §

I län med ett landsting som avses i lagen (2010:630) om regionalt

utvecklingsansvar i vissa län ska det som sägs i 2, 8, 9, 12, 14�16 och 18 §§

om länsstyrelsen i stället gälla det berörda landstinget. I Kalmar län ska det
som sägs i 2, 8, 9, 12, 14�16 och 18 §§ om länsstyrelsen i stället gälla
samverkansorganet.

7 §

Länsstyrelsen i �rebro län ska ansvara för fördelningen av stöd-

beloppet mellan länen. För beredning av sådana ärenden ska Länsstyrelsen i
�rebro län biträdas av en arbetsgrupp som består av företrädare från tre
länsstyrelser, landsting som avses i lagen (2010:630) om regionalt utveck-
lingsansvar i vissa län eller samverkansorgan. Regeringen förordnar dessa
företrädare.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

ANNA-KARIN HATT

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

SFS 2010:1761

Utkom från trycket
den 14 december 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010