SFS 2010:1762 Förordning om ändring i förordningen (2008:762) om statligt stöd till forskning och utveckling samt innovation

101762.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2008:762) om statligt
stöd till forskning och utveckling samt innovation;

utfärdad den 2 december 2010.

Regeringen föreskriver att 2 § förordningen (2008:762) om statligt stöd

till forskning och utveckling samt innovation ska ha följande lydelse.

2 §

�ven länsstyrelsen får lämna stöd enligt denna förordning. Det som

enligt förordningen gäller för Verket för innovationssystem ska då, med
undantag för 18�20 och 30 §§, tillämpas på länsstyrelsen.

I län med ett landsting som avses i lagen (2010:630) om regionalt utveck-

lingsansvar i vissa län ska det som sägs om länsstyrelsen i stället gälla det
berörda landstinget. I Kalmar län ska det som sägs om länsstyrelsen i stället
gälla samverkansorganet.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

MAUD OLOFSSON

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

SFS 2010:1762

Utkom från trycket
den 14 december 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010