SFS 2010:1763 Förordning om ändring i förordningen (2007:160) om stöd till planeringsinsatser för vindkraft

101763.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:160) om stöd till
planeringsinsatser för vindkraft;

utfärdad den 2 december 2010.

Regeringen föreskriver att 4 och 8 §§ förordningen (2007:160) om stöd

till planeringsinsatser för vindkraft ska ha följande lydelse.

4 §

Stöd får ges till ett samverkansorgan enligt lagen (2002:34) om

samverkansorgan i länen eller ett landsting som avses i lagen (2010:630) om
regionalt utvecklingsansvar i vissa län som beslutat att, i samverkan med
länsstyrelsen och de berörda kommunerna i länet, medverka till att klarlägga
förutsättningarna för en utbyggnad av vindkraftsanläggningar.

8 §

Frågor om stöd prövas av Boverket efter ansökan av en sådan stöd-

mottagare som anges i 2, 3 eller 4 § eller efter en gemensam ansökan av

1. kommuner som i andra fall än som avses i 4 § deltar i en mellan-

kommunal samverkan,

2. länsstyrelser som samverkar, eller
3. ett samverkansorgan eller ett landsting som avses i lagen (2010:630)

om regionalt utvecklingsansvar i vissa län som samverkar med en eller flera
länsstyrelser och kommuner.

Boverket ska ge Statens energimyndighet och de berörda länsstyrelser

som inte är sökande tillfälle att yttra sig över ansökan.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

SFS 2010:1763

Utkom från trycket
den 14 december 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010