SFS 2010:1764 Förordning med instruktion för Ekonomistyrningsverket

101764.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
med instruktion för Ekonomistyrningsverket;

utfärdad den 2 december 2010.

Regeringen föreskriver följande.

Uppgifter

Allmänna uppgifter

1 §

Ekonomistyrningsverket ska utveckla och förvalta den ekonomiska

styrningen av statlig verksamhet samt utföra revision av Sveriges hantering
av EU-medel och främja en effektiv och korrekt hantering av dessa medel.

2 §

Myndigheten ska

1. bistå regeringen med det underlag regeringen behöver för att säkerställa

att statsförvaltningen är effektiv och att den interna styrningen och kontrol-
len är betryggande,

2. utveckla och förvalta principer, regelverk och metoder för en effektiv

ekonomisk styrning i staten,

3. göra prognoser, analysera och lämna information om den statliga

ekonomin, och

4. inom sitt verksamhetsområde ge stöd till andra statliga myndigheter.

Ekonomisk styrning

3 §

Myndigheten ska särskilt

1. utveckla god redovisningssed i staten och ansvara för statsredovis-

ningen,

2. utveckla formerna för och dokumenten i den ekonomiska rapporte-

ringen för såväl enskilda myndigheter som staten som helhet,

3. utveckla och förvalta statlig redovisning, finansiell styrning och resul-

tatstyrning,

4. utveckla och förvalta samt samordna den statliga internrevisionen,
5. utveckla och förvalta intern styrning och kontroll i staten,
6. fastställa ekonomiadministrativa värden för varje myndighet,
7. inom sitt verksamhetsområde säkerställa statsförvaltningens tillgång till

ändamålsenliga administrativa system, med tillhörande stöd,

SFS 2010:1764

Utkom från trycket
den 14 december 2010

background image

2

SFS 2010:1764

8. samla in och tillhandahålla uppgifter om myndigheters köp, leasing,

hyra eller hyrköp av varor, byggentreprenader eller tjänster från andra än
statliga myndigheter, och

9. besluta om att inordna myndigheter i den statliga redovisningsorganisa-

tionen.

Prognoser

4 §

Myndigheten ska särskilt göra prognoser och analyser av den stats-

finansiella utvecklingen.

Statlig lokalförsörjning

5 §

Myndigheten ska särskilt

1. samla in och tillhandahålla uppgifter om den statliga lokalförsörjningen

samt följa upp uppgifterna,

2. lämna yttrande om sådana hyresavtal som kräver regeringens med-

givande, och

3. svara för förvaltning och avveckling av lokaler efter beslut av reger-

ingen i de fall där staten är hyresgäst men det inte finns någon myndighet
som själv kan svara för avvecklingen.

EU-revision

6 §

Myndigheten är revisionsmyndighet för

1. Europeiska regionala utvecklingsfonden och Europeiska socialfonden

som avses i artikel 59.1 c i rådets förordning (EG) nr 1083/2006 av den 11
juli 2006 om allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklings-
fonden, Europeiska socialfonden och Sammanhållningsfonden samt om upp-
hävande av förordning (EG) nr 1260/1999

1,

2. Europeiska fiskerifonden som avses i artikel 58.1 c i rådets förordning

(EG) nr 1198/2006 av den 27 juli 2006 om Europeiska fiskerifonden

2 för

programperioden 2007�2013,

3. Fonden för yttre gränser och ska som sådan fullgöra uppgifter enligt

Europaparlamentets och rådets beslut nr 574/2007/EG av den 23 maj 2007
om inrättande av fonden för yttre gränser för perioden 2007�2013 som en
del av det allmänna programmet ⬝Solidaritet och hantering av migrations-
strömmar⬝

3,

4. Europeiska integrationsfonden och ska som sådan fullgöra uppgifter

enligt rådets beslut 2007/435/EG av den 25 juni 2007 om inrättande av Euro-
peiska fonden för integration av tredjelandsmedborgare för perioden 2007�
2013 som en del av det allmänna programmet ⬝Solidaritet och hantering av
migrationsströmmar⬝

4,

5. Europeiska flyktingfonden och ska som sådan fullgöra uppgifter enligt

Europaparlamentets och rådets beslut nr 573/2007/EG av den 23 maj 2007
om inrättande av Europeiska flyktingfonden för perioden 2008�2013 som en

1 EUT L 210, 31.7.2006, s. 25 (Celex 32006R1083).

2 EUT L 223, 15.8.2006, s. 1 (Celex 32006R1198).

3 EUT L 144, 6.6.2007, s. 22 (Celex 32007D0574).

4 EUT L 168, 28.6.2007, s. 18 (Celex 32007D0435).

background image

3

SFS 2010:1764

del av det allmänna programmet ⬝Solidaritet och hantering av migrations-
strömmar⬝ och om upphävande av rådets beslut 2004/904/EG

5, och

6. Europeiska återvändandefonden och ska som sådan fullgöra uppgifter

enligt Europaparlamentets och rådets beslut nr 575/2007/EG av den 23 maj
2007 om inrättande av Europeiska återvändandefonden för perioden 2008�
2013 som en del av det allmänna programmet ⬝Solidaritet och hantering av
migrationsströmmar⬝

6.

7 §

Myndigheten är attesterande organ för Europeiska garantifonden för

jordbruket och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling som
avses i artikel 7 i rådets förordning (EG) nr 1290/2005 av den 21 juni 2005
om finansieringen av den gemensamma jordbrukspolitiken

7.

8 §

Myndigheten ska genomföra substansgranskningar som avses dels i ar-

tikel 62.1 b i rådets förordning (EG) nr 1083/2006 för de regionala program-
men och det nationella programmet, dels i artikel 61.1 b i rådets förordning
(EG) nr 1198/2006 för det nationella programmet samt säkerställa att sådana
granskningar genomförs för de territoriella program där förvaltningsmyndig-
heten är placerad i Sverige.

9 §

Myndigheten ska företräda Sverige i den grupp av revisorer som avses

i artikel 14.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1080/2006
av den 5 juli 2006 om Europeiska regionala utvecklingsfonden och om upp-
hävande av förordning (EG) nr 1783/1999

8 för de territoriella program där

förvaltningsmyndigheten inte är placerad i Sverige.

10 §

Myndigheten ska utföra kontroll och vidta övriga åtgärder som avses i

artiklarna 6.1 och 6.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr
1082/2006 av den 5 juli 2006 om en europeisk gruppering för territoriellt
samarbete (EGTS)

9 samt i de kompletterande bestämmelser som finns i 9 §

lagen (2009:704) om europeiska grupperingar för territoriellt samarbete och
i förordningen (2010:387) om kontroll av förvaltningen av offentliga medel i
europeiska grupperingar för territoriellt samarbete.

Stöd till myndigheter

11 §

Myndigheten ska inom sitt verksamhetsområde ge stöd till andra stat-

liga myndigheter genom metoder, riktlinjer, utredningar, utbildning och råd-
givning.

Myndigheten får inom sitt verksamhetsområde utföra uppdrag åt andra

statliga myndigheter.

5 EUT L 144, 6.6.2007, s. 1 (Celex 32007D0573).

6 EUT L 144, 6.6.2007, s. 45 (Celex 32007D0575).

7 EUT L 209, 11.8.2005, s. 1 (Celex 32005R1290).

8 EUT L 210, 31.7.2006, s. 1 (Celex 32006R1080).

9 EUT L 210, 31.7.2006, s. 19 (Celex 32006R1082).

background image

4

SFS 2010:1764

Informationssystemet Hermes

12 §

Myndigheten ska utveckla och förvalta statens informationssystem

för budgetering och uppföljning (Hermes), utom när det gäller de verksam-
hetsstöd som avses i 26 a § förordningen (1996:1515) med instruktion för
Regeringskansliet (RK Statsbudgetstöd), samt tillhandahålla en teknisk
plattform, drift och support avseende RK Statsbudgetstöd efter samråd med
Regeringskansliet och i enlighet med dess behov.

Detta gäller inte om annat följer av ett särskilt beslut av regeringen.

Tjänsteexport

13 §

Myndigheten får bedriva sådan tjänsteexport som är direkt hänförlig

till myndighetens uppgifter och verksamhetsområde.

Samverkan

14 §

Myndigheten ska samverka med Statskontoret i syfte att säkerställa

en effektiv och ändamålsenlig statsförvaltning.

15 §

Myndigheten ska i arbetet med prognoser över statens inkomster och

utgifter samarbeta med Konjunkturinstitutet och bistå institutet med att för-
klara större skillnader mellan myndigheternas prognoser.

Ledning

16 §

Myndigheten leds av en myndighetschef.

17 §

Vid myndigheten finns ett insynsråd som består av högst tio leda-

möter.

Särskilda organ

18 §

Vid myndigheten finns ett redovisningsråd. Rådet har till uppgift att

ge myndighetschefen råd för att främja utvecklingen av god redovisningssed
i staten. Redovisningsrådet består av högst sju ledamöter.

19 §

Vid myndigheten finns ett internrevisionsråd. Rådet har till uppgift att

ge myndighetschefen råd för att främja utvecklingen av den statliga intern-
revisionen. Internrevisionsrådet består av myndighetens chef, som är ord-
förande, och högst sju andra ledamöter.

Anställningar och uppdrag

20 §

Generaldirektören är myndighetschef.

21 §

Ledamöterna i redovisningsrådet och internrevisionsrådet samt ord-

förande i redovisningsrådet utses av myndigheten.

background image

5

SFS 2010:1764

Personalansvarsnämnd

22 §

Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

23 §

Myndigheten ska tillämpa personalföreträdarförordningen

(1987:1101).

Avgifter

24 §

Myndigheten ska ta ut en avgift för samråd

1. enligt 5 § förordningen (1994:1261) om statliga myndigheters redovis-

ningssystem,

2. enligt 7 § avgiftsförordningen (1992:191), och
3. enligt 4 § förordningen (2001:17) om förrättningsavgifter för vissa

besiktningsorgan på fordonsområdet.

25 §

Myndigheten ska ta ut avgifter för tjänsteexport och för verksamhet

hänförlig till de administrativa system som avses i 3 § 7. Avgifter får dock
inte tas ut för verksamhet som avser informationssystemet Hermes.

26 §

Myndigheten får ta ut avgifter för stöd och utredningar på uppdrag av

andra myndigheter enligt 11 §.

Rapportering

27 §

Myndigheten ska varje år till regeringen lämna

1. en sammanställning och analys av utfallet på statens budget och för

ålderspensionssystemet vid sidan av budgeten,

2. prognoser över statens budget och ålderspensionssystemet,
3. underlag inför den ekonomiska vårpropositionen och budgetpropositio-

nen avseende föregående, innevarande och de tre nästkommande åren för
sådana inkomstberäkningar som Regeringskansliet (Finansdepartementet)
inte gör,

4. underlag till årsredovisning för staten,
5. underlag till pris- och löneomräkning,
6. fastställda ekonomiadministrativa värden för statliga myndigheter

under regeringen senast den 30 april,

7. information om de bestämmelser som gäller för varje inkomsttitel,
8. en redovisning av utvecklingstendenser för statlig avgiftsbelagd verk-

samhet, och

9. en redovisning över den statliga internrevisionen senast den 31 mars.

28 §

Myndigheten ska varje år redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att

säkerställa att revisionen av EU-medel utförts på ett effektivt och ändamåls-
enligt sätt.

29 §

Myndigheten ska lämna

1. information om statens finanser till internationella organisationer,

background image

6

SFS 2010:1764

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

2. underlag för statens finansiella sparande till Statistiska centralbyrån

samt i förekommande fall redovisa skillnaden mellan det underlag som läm-
nas och statsbudgeten, och

3. den årliga översikt om tillgängliga revisioner och redovisningar som

framgår av punkt 44 i det interinstitutionella avtalet mellan Europaparlamen-
tet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk för-
valtning (2006/C 139/01)

10.

Rätt att få upplysningar

30 §

Myndigheten har rätt att från andra statliga myndigheter få den infor-

mation som myndigheten behöver för sin verksamhet.

Rätt att meddela föreskrifter

31 §

Myndigheten får meddela föreskrifter i fråga om verkställigheten av

författningar om den statliga redovisningen, finansiella styrningen och resul-
tatstyrningen.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011, då förordningen

(2007:761) med instruktion för Ekonomistyrningsverket ska upphöra att
gälla.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Rikard Jermsten
(Finansdepartementet)

10 EUT C 139, 14.6.2006, s. 1 (Celex 32006Q0614).