SFS 2010:1765 Förordning om ändring i personuppgiftsförordningen (1998:1191)

101765.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i personuppgiftsförordningen
(1998:1191);

utfärdad den 2 december 2010.

Regeringen föreskriver

1 att bilaga 1 till personuppgiftsförordningen

(1998:1191)

2 ska ha följande lydelse.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

STEN TOLGFORS

Eva Lenberg
(Justitiedepartementet)

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om
skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om
det fria flödet av sådana uppgifter (EGT L 281, 23.11.1995, s. 31, Celex
31995L0046).

2 Förordningen omtryckt 2006:1221.

SFS 2010:1765

Utkom från trycket
den 14 december 2010

background image

2

SFS 2010:1765

Bilaga 1

3

Europeiska kommissionen har meddelat följande beslut enligt artikel 25.6

i Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG. Av beslut 4, 5 och 8
framgår att dessa beslut bara gäller överföringar till vissa i besluten specifi-
cerade mottagare i respektive land.

3 Senaste lydelse 2010:293.

4 EUT L 277, 21.10.2010, s. 27 (Celex 32010D0625).

5 EUT L 168, 5.7.2003, s. 19 (Celex 32003D0490).

6 EUT L 308, 25.11.2003, s. 27 (Celex 32003D0821).

7 EUT L 58, 9.3.2010, s. 17 (Celex 32010D0146).

8 EGT L 215, 25.8.2000, s. 7 (Celex 32000D0520).

Tredjeland

Beslut

Andorra

1. Kommissionens beslut 2010/625/
EU av den 19 oktober 2010 i enlighet
med Europaparlamentets och rådets
direktiv 95/46/EG om adekvat skydd
för personuppgifter i Andorra.

4

Argentina

2. Kommissionens beslut 2003/490/
EG av den 30 juni 2003 i enlighet med
Europaparlamentets och rådets direk-
tiv 95/46/EG om adekvat skydd för
personuppgifter i Argentina.

5

Bailiwick of Guernsey, dvs. öarna
Guernsey, Alderney, Sark, Herm,
Jethou, Brecqhou och Lihou

3. Kommissionens beslut 2003/821/
EG av den 21 november 2003 om
skyddsnivån för personuppgifter på
Guernsey.

6

Färöarna

4. Kommissionens beslut 2010/146/
EU av den 5 mars 2010 i enlighet med
Europaparlamentets och rådets direk-
tiv 95/46/EG om en adekvat skyddsni-
vå genom den färöiska lagen om be-
handling av personuppgifter.

7

Förenta staterna

5. Kommissionens beslut 2000/520/
EG av den 26 juli 2000 enligt Europa-
parlamentets och rådets direktiv 95/
46/EG om huruvida ett adekvat skydd
säkerställs genom de principer om in-
tegritetsskydd (Safe Harbour Privacy
Principles) i kombination med frågor
och svar som Förenta staternas han-
delsministerium utfärdat.

8

background image

3

SFS 2010:1765

9 EUT L 151, 30.4.2004, s. 49 (Celex 32004D0411).

10 EUT L 138, 28.5.2008, s. 21 (Celex 32008D0393).

11 EGT L 2, 4.1.2002, s. 13 (Celex 32002D0002).

12 EGT L 215, 25.8.2000, s. 1 (Celex 32000D0518).

Isle of Man

6. Kommissionens beslut 2004/411/
EG av den 28 april 2004 om skydds-
nivån för personuppgifter på Isle of
Man.

9

Jersey

7. Kommissionens beslut 2008/393/
EG av den 8 maj 2008 enligt Europa-
parlamentets och rådets direktiv 95/
46/EG om adekvat skydd för person-
uppgifter på Jersey.

10

Kanada

8. Kommissionens beslut 2002/2/EG
av den 20 december 2001 i enlighet
med Europaparlamentets och rådets
direktiv 95/46/EG om adekvat skydd
för personuppgifter genom den kana-
densiska lagen om elektroniska hand-
lingar och skydd för personuppgifter
(Personal Information Protection and
Electronic Documents Act).

11

Schweiz

9. Kommissionens beslut 2000/518/
EG av den 26 juli 2000 enligt Europa-
parlamentets och rådets direktiv 95/
46/EG om adekvat skydd av person-
uppgifter i Schweiz.

12

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010