SFS 2010:1766 Förordning om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

101766.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i offentlighets- och
sekretessförordningen (2009:641);

utfärdad den 2 december 2010.

Regeringen föreskriver att 2, 6 och 7 §§ offentlighets- och sekretessför-

ordningen (2009:641) samt bilagan till förordningen ska ha följande lydelse.

2 §

1

Följande myndigheter är i den utsträckning som framgår nedan undan-

tagna från registreringsskyldigheten enligt 5 kap. 1 § offentlighets- och se-
kretesslagen (2009:400).

6 §

2

Sekretess gäller i nedan angiven verksamhet, som avser registrering

av betydande del av befolkningen, för

1. uppgift om en enskilds personliga förhållanden, om det av särskild an-

ledning kan antas att den enskilde eller någon närstående till denne lider men
om uppgiften röjs, och

2. uppgift i form av fotografisk bild av den enskilde, om det inte står klart

att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne
lider men.

1 Senaste lydelse 2009:1241.

Myndigheter

Handlingar som innehåller sekretessreglerade
uppgifter och som inte behöver registreras

Statistiska centralbyrån

� statistiskt primärmaterial

Totalförsvarets
rekryteringsmyndighet

� patientjournaler som rör totalförsvarspliktiga

Tullverket

� handlingar som rör klarering av varor och trans-
portmedel,
� handlingar som innehåller bokningsuppgifter in-
hämtade från transportföretag, och
� handlingar som ingår i informationssystemet om
transporter av sprit och cigaretter

2 Senaste lydelse 2010:534.

SFS 2010:1766

Utkom från trycket
den 14 december 2010

background image

2

SFS 2010:1766

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år.

centrala hundregistret
fastighetsregistret
kommunala fastighetsregister
Rikspolisstyrelsens centrala passregister och centrala register för nationella
identitetskort
röstlängdsregister
Skatteverkets databas över identitetskort för folkbokförda i Sverige
Socialstyrelsens register över hälso- och sjukvårdspersonal
Statens tjänstepensionsverks pensionsregister
Totalförsvarets rekryteringsmyndighets register över totalförsvarets personal
Transportstyrelsens vägtrafikregister

7 §

3

Sekretess gäller hos följande myndigheter avseende de under-

sökningar som anges nedan för uppgifter som avser en enskilds personliga
eller ekonomiska förhållanden och som kan hänföras till den enskilde. Före-
skrifterna i 24 kap. 8 § första stycket tredje meningen och andra stycket of-
fentlighets- och sekretesslagen (2009:400) gäller, om inte en längre gående
begränsning i sekretessen anges i det följande.

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

Verksamheten avser

3 Senaste lydelse 2010:1139.

Myndigheter

Undersökning

Särskilda begränsning-
ar i sekretessen

Månadsuppgiftsut-
redningen (S 2009:08)

undersökning om ef-
fekter av administra-
tiva förändringar inom
skatte- och socialav-
giftsområdet samt de
offentliga välfärdssys-
temen

Parlamentariska
socialförsäkrings-
utredningen
(S 2010:04)

undersökningar om ef-
fekter av förändringar i
de allmänna försäk-
ringarna vid sjukdom
och arbetslöshet

Pensionsmyndigheten

undersökningar om
pensionsspararnas in-
vesteringsbeteende och
utfallet av detta

background image

3

SFS 2010:1766

Statens skolinspektion

undersökning av resul-
tatet av nationella prov

sekretessen gäller en-
dast uppgifter om en-
skildas personliga för-
hållanden

Statens skolverk

internationella under-
sökningar inom skolvä-
sende, förskoleverk-
samhet och skolbarns-
omsorg

sekretessen gäller en-
dast uppgifter om en-
skildas personliga för-
hållanden

nationella undersök-
ningar inom skolväsen-
de, förskoleverksam-
het och skolbarnsom-
sorg om måluppfyllel-
sen i sektorn

sekretessen gäller en-
dast uppgifter om en-
skildas personliga för-
hållanden

Statskontoret

undersökning om med-
borgarnas syn på den
offentliga förvaltning-
en

sekretessen gäller en-
dast uppgifter om en-
skildas personliga för-
hållanden

undersökning av effek-
terna av förnyelsen av
den arbetslivsinriktade
rehabiliteringen

sekretessen gäller en-
dast uppgifter om en-
skildas personliga för-
hållanden

uppdrag att utvärdera
informationsutbyte
mellan myndigheter

sekretessen gäller en-
dast uppgifter om en-
skildas personliga för-
hållanden

undersökning av folk-
högskolesatsningar för
arbetslösa inskrivna i
aktivitetsgarantin och
för arbetslösa ungdo-
mar

sekretessen gäller en-
dast uppgifter om en-
skildas personliga för-
hållanden

undersökning av finan-
siell samordning inom
rehabiliteringsområdet

sekretessen gäller en-
dast uppgifter om en-
skildas personliga för-
hållanden

undersökning av insat-
ser för funktionshin-
drade inom arbets-
marknadspolitiken

sekretessen gäller en-
dast uppgifter om en-
skildas personliga för-
hållanden

background image

4

SFS 2010:1766

undersökning av för-
söksverksamhet med
avidentifierade ansök-
ningshandlingar och en
studie om rekrytering
med mångfaldspers-
pektiv

sekretessen gäller en-
dast uppgifter om en-
skildas personliga för-
hållanden

undersökningar av För-
säkringskassans kon-
troll av felaktiga utbe-
talningar samt av För-
säkringskassans rätts-
tillämpning

sekretessen gäller en-
dast uppgifter om en-
skildas personliga för-
hållanden

undersökningar av Ar-
betsförmedlingens
kontroll av felaktiga ut-
betalningar

sekretessen gäller en-
dast uppgifter om en-
skildas personliga för-
hållanden

uppdrag att utvärdera
svenskundervisning för
invandrare (sfi)

sekretessen gäller en-
dast uppgifter om en-
skildas personliga för-
hållanden

undersökningar om er-
farenheter av särskilda
fortbildningsinsatser
för lärare

sekretessen gäller en-
dast uppgifter om en-
skildas personliga för-
hållanden

undersökningar av
Centrala studiestöds-
nämndens kontroll av
felaktiga utbetalningar

sekretessen gäller en-
dast uppgifter om en-
skildas personliga för-
hållanden

undersökning av effek-
ter för jordbrukets kon-
kurrenskraft av bortta-
gen beskattning avse-
ende gödselmedel

sekretessen gäller en-
dast uppgifter om en-
skildas ekonomiska
förhållanden

Stiftelse och förenings-
skatteutredningen
(Fi 2007:09)

undersökning om in-
komstbeskattning av
stiftelser, ideella fören-
ingar, registrerade tros-
samfund samt vissa an-
dra juridiska personer

sekretessen gäller en-
dast uppgifter om en-
skildas ekonomiska
förhållanden

background image

5

SFS 2010:1766

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.
2. �ldre föreskrifter gäller i fråga om undantag från skyldigheten att re-

gistrera patientjournaler för Totalförsvarets pliktverk.

3. �ldre föreskrifter gäller i fråga om Totalförsvarets pliktverks register

över totalförsvarets personal.

4. �ldre föreskrifter gäller i fråga om tillsyn som utövats av Skatteverket

enligt 2 § första stycket tredje meningen lagen (1994:1563) om tobaksskatt.

På regeringens vägnar

STEN TOLGFORS

Eva Lenberg
(Justitiedepartementet)

Stockholms universitet

utvärdering av arbets-
marknadsutfallet för
deltagare i komplette-
rande utbildningar för
akademiker med ut-
ländska utbildningar

Strålsäkerhetsmyndig-
heten

undersökningar och
studier i beredskaps-
och miljömålsarbetet

sekretessen gäller en-
dast uppgifter om en-
skildas personliga för-
hållanden

background image

6

SFS 2010:1766

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

Bilaga

4

Sakregister till bilagan

5

Siffrorna avser punkter i bilagan

4 Senaste lydelse 2010:1055.

Verksamheten består i

Särskilda begränsningar i sekretes-
sen

58. utredning och tillsyn enligt pa-
tientsäkerhetslagen (2010:659) eller
motsvarande äldre föreskrifter

sekretessen gäller inte beslut i ären-
den

sekretessen gäller inte för uppgifter
som avses i 2 kap. 3 § patientsäker-
hetsförordningen (2010:1369)

101. utredning, tillståndsgivning och
tillsyn hos Myndigheten för radio
och tv

sekretessen gäller inte beslut i ären-
den

127. tillsyn enligt 2 § första stycket
andra meningen lagen (1994:1563)
om tobaksskatt

5 �ndringen innebär bl.a. att orden ⬝Hälso- och sjukvård⬝ och ⬝Radio- och tv-lagen⬝
tagits bort ur förteckningen.

Husdjur

30

Hälsofarliga varor

34, 115

Mobila maskiner

121

Myndigheten för radio och tv

101

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

13, 31

Patentombud

130

Patientsäkerhet

58

Platina

51

Provtagning på djur

30

Ransoneringslagen

70