SFS 2010:1768 Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

101768.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400);

utfärdad den 3 december 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 att det i offentlighets- och sekretesslagen

(2009:400) ska införas två nya paragrafer, 10 kap. 5 a och 5 b §§, samt när-
mast före 10 kap. 5 a § en ny rubrik av följande lydelse.

10 kap.

Geografisk miljöinformation

5 a §

Annan sekretess än den som följer av 15 kap. samt 18 kap. 1�3, 8, 11

och 13 §§ hindrar inte att en uppgift som utgör metadata om geografisk
miljöinformation eller informationshanteringstjänster enligt 6 § lagen
(2010:1767) om geografisk miljöinformation görs tillgänglig genom en sådan
informationshanteringstjänst som avses i 11 § samma lag och som tillhanda-
hålls av en myndighet.

Sekretess hindrar vidare inte att en uppgift som utgör geografisk miljöin-

formation eller metadata som avses i första stycket görs tillgänglig genom en
sådan informationshanteringstjänst som avses i 11 eller 12 § lagen om geo-
grafisk miljöinformation och som tillhandahålls av en myndighet, om det är
uppenbart att uppgiften har sådan betydelse från miljösynpunkt att intresset
av allmän kännedom om uppgiften har företräde framför det intresse som
sekretessen ska skydda.

Sekretessen enligt 19�40 kap. gäller inte för uppgift om utsläpp i miljön.

5 b §

Sekretess enligt 19�40 kap. hindrar inte att en myndighet fullgör så-

dant samarbete om geografisk miljöinformation, informationshanterings-
tjänster och metadata som sker med stöd av föreskrifter i en förordning som
har meddelats i anslutning till lagen (2010:1767) om geografisk miljö-
information.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

1 Prop. 2009/10:224, bet. 2010/11:CU2, rskr. 2010/11:60.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/2/EG av den 14 mars 2007 om upp-
rättande av en infrastruktur för rumslig information i Europeiska gemenskapen (In-
spire) (EUT L 108, 25.4.2007, s. 1, Celex 32007L0002).

SFS 2010:1768

Utkom från trycket
den 14 december 2010

background image

2

SFS 2010:1768

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTR�M

Eva Lenberg
(Justitiedepartementet)