SFS 2010:1769 Lag om ändring i lagen (1976:839) om Statens va-nämnd

101769.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1976:839) om Statens va-
nämnd;

utfärdad den 3 december 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 20 § lagen (1976:839) om Statens

va-nämnd ska ha följande lydelse.

20 §

2

Nämndens beslut överklagas hos Svea hovrätt. Målet prövas av hov-

rätten i dess sammansättning som mark- och miljööverdomstol.

Denna lag träder i kraft den 2 maj 2011.

På regeringens vägnar

ULF KRISTERSSON

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

1 Prop. 2009/10:224, bet. 2010/11:CU2, rskr. 2010/11:60.

2 Senaste lydelse 1998:831.

SFS 2010:1769

Utkom från trycket
den 14 december 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010