SFS 2010:1770 Förordning om geografisk miljöinformation

101770.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om geografisk miljöinformation;

utfärdad den 3 december 2010.

Regeringen föreskriver

1 följande.

1 kap. Inledande bestämmelser

1 §

Denna förordning innehåller bestämmelser om den svenska infrastruk-

turen för tillgång till och utbyte av geografisk miljöinformation som har
elektronisk form och som är användbar för verksamheter och åtgärder som
kan påverka människors hälsa eller miljön. När det gäller skyldigheter för
kommuner och enskilda organ är förordningen meddelad

1. med stöd av 7 § lagen (2010:1767) om geografisk miljöinformation i

fråga om 6 kap. 1 och 2 §§,

2. med stöd av 8 § lagen om geografisk miljöinformation i fråga om

4 kap. 10�15 §§ och 5 kap. 2 och 3 §§,

3. med stöd av 9 § lagen om geografisk miljöinformation i fråga om

2 kap. 2, 3 och 7 §§, 3 kap. 19 och 21 §§, 4 kap. 1, 2, 4�6 och 8 §§ samt
5 kap. 1 och 4 §.

I övrigt är förordningen meddelad med stöd av 8 kap. 13 § regeringsfor-

men.

2 §

I fråga om behandling av personuppgifter enligt denna förordning gäl-

ler inte 2 § personuppgiftslagen (1998:204).

3 §

I denna förordning avses med

e-handelstjänst: en tjänst som gör det möjligt att elektroniskt via Internet

eller andra elektroniska gränssnitt få tillgång till geografisk miljöinformation
och informationshanteringstjänster mot betalning, och

fullgöra informationsansvar: att i fråga om geografisk miljöinformation

som avser svenska förhållanden fullgöra informationsansvar enligt 5 § lagen
(2010:1767) om geografisk miljöinformation.

Termer och uttryck i denna förordning har i övrigt samma betydelse som i

lagen om geografisk miljöinformation. Med rumsliga datamängder avses
detsamma som geografisk miljöinformation. Med nättjänster och rumsliga
datatjänster
avses detsamma som informationshanteringstjänster.

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/2/EG av den 14 mars 2007 om upp-
rättande av en infrastruktur för rumslig information i Europeiska gemenskapen (In-
spire) (EUT L 108, 25.4.2007, s. 1, Celex 32007L0002).

SFS 2010:1770

Utkom från trycket
den 14 december 2010

background image

2

SFS 2010:1770

2 kap. Samordning

Den övergripande samordningen

1 §

Lantmäteriet ska samordna den svenska infrastrukturen för tillgång till

och utbyte av geografisk miljöinformation genom att se till att

1. det i Sverige finns ett sammanhängande system för informationen,
2. det på Internet fortlöpande finns en fungerande ingång till systemet,
3. informationshanteringstjänster samordnas så att systemet kan fungera

väl, och

4. systemet är samordnat med det system för geografisk miljöinformation

som finns inom Europeiska unionen.

Lantmäteriet ska vara kontaktpunkt för Europeiska kommissionen i frågor

som rör den svenska infrastrukturen för tillgång till och utbyte av geografisk
miljöinformation.

De informationsansvarigas samordning

2 §

Den eller de som är informationsansvariga enligt något av de trettiotre

informationsteman som anges i 3 kap. ska

1. hålla sig informerade om var det finns sådan geografisk miljöinforma-

tion som hör till temat, och

2. underrätta Lantmäteriet om förhållanden som har betydelse för det sam-

manhängande systemet för informationen och informationsansvarets fördel-
ning.

Om ett tema är fördelat på två eller flera informationsansvariga, ska de

samordna sitt arbete, utse någon att vara samordnare och underrätta Lantmä-
teriet om vem som är samordnare för temat.

3 §

Om geografisk miljöinformation beskriver eller lägesbestämmer något

som sträcker sig över gränsen till ett annat land och beskrivningen eller
lägesbestämningen inte stämmer överens med det andra landets beskrivning
eller lägesbestämning, ska den som är ansvarig för informationen enligt
3 kap. vidta åtgärder inom sitt kompetensområde för att tillsammans med
den eller dem som är ansvariga i det andra landet se till att informationen blir
överensstämmande.

Information som en myndighet inte har informationsansvar för

4 §

Om det hos en förvaltningsmyndighet finns geografisk miljöinforma-

tion som myndigheten inte är informationsansvarig för enligt denna förord-
ning, ska myndigheten underrätta Lantmäteriet om detta.

Rapportering och annan information till Europeiska kommissionen

5 §

Lantmäteriet ska svara för den rapportering till Europeiska kommis-

sionen som avser hur det svenska sammanhängande systemet för geografisk
miljöinformation är uppbyggt och används.

Rapporteringen ska ske vart tredje år och innehålla uppdaterade uppgifter

om

background image

3

SFS 2010:1770

1. hur de informationsansvariga är samordnade med varandra och med an-

dra användare av systemet och hur de informationsansvariga och användarna
har bidragit till samordningen,

2. hur informationens kvalitet säkras,
3. användningen av systemet,
4. avtal om samarbete mellan informationsansvariga, och
5. kostnader och vinster med systemet.

6 §

Lantmäteriet ska ge Europeiska kommissionen de uppgifter som kom-

missionen begär för sin analys av hur informationssystemen i Europeiska
unionen fungerar tillsammans och av vad som bör göras för att ordna en
fungerande samverkan.

7 §

Vid fullgörandet av skyldigheterna enligt 5 och 6 §§ ska Lantmäteriet

följa kommissionens beslut (2009/442/EG) av den 5 juni 2009 om genom-
förande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/2/EG när det gäller
övervakning och rapportering

2.

8 §

De informationsansvariga enligt 3 kap. ska inom sina ansvarsområden

ge Lantmäteriet de uppgifter som behövs för att Lantmäteriet ska kunna full-
göra sitt ansvar enligt 5 och 6 §§.

9 §

Lantmäteriet får meddela de föreskrifter som behövs för verkställig-

heten av 8 §.

3 kap. Informationsansvarets fördelning

Koordinatbaserade referenssystem för lägesbestämning

1 §

I fråga om koordinater i geodetiska referenssystem som behövs för att

entydigt lägesbestämma information ska informationsansvar fullgöras av
Lantmäteriet.

Geografiska rutnätssystem

2 §

I fråga om geografiska rutnätssystem där rutnäten är harmoniserade

med flera upplösningar, med gemensam utgångspunkt och med standardise-
rad placering och storlek på rutorna, ska informationsansvar fullgöras av
Lantmäteriet.

Ortnamn och andra geografiska namn

3 §

I fråga om namn på administrativa områden, regioner, platser, trakter,

tätorter och annan bebyggelse, namn på geografiska och topografiska före-
teelser av allmänt eller historiskt intresse samt andra ortnamn eller geogra-
fiska namn ska informationsansvar fullgöras av Lantmäteriet.

2 EUT L 148, 11.6.2009, s. 18 (Celex 32009D0442).

background image

4

SFS 2010:1770

Administrativa indelningar

4 §

För administrativa enheter på lokal, regional och nationell nivå som är

åtskilda av administrativa gränser ska informationsansvar fullgöras av

1. Lantmäteriet i fråga om riksgräns samt läns- och kommungränser, och
2. Sjöfartsverket i fråga om de baslinjer och landområden som ligger till

grund för beräkningen av territorialhavet, territorialgränsen och gränsen för
Sveriges ekonomiska zon.

Adresser

5 §

I fråga om uppgifter i form av belägenhetsadresser, postnummer och

postorter ska informationsansvar fullgöras av Lantmäteriet.

Fastighetsområden

6 §

I fråga om uppgifter om fastigheters och samfälligheters områden ska

informationsansvar fullgöras av Lantmäteriet.

Infrastruktur för transport

7 §

För väg-, järnvägs-, luft- och sjötransportnät med tillhörande infra-

struktur samt länkar mellan de olika näten ska informationsansvar fullgöras
av

1. Luftfartsverket i fråga om lufttransportnät och flygplatser,
2. Sjöfartsverket i fråga om farleder, fartygsstråk och allmänna hamnar,
3. Trafikverket i fråga om järnvägsnät, järnvägsstationer, bangårdar, väg-

nät, färjeöverfarter och vägserviceanläggningar, och

4. Transportstyrelsen i fråga om trafikföreskrifter som gäller vägnätet.
Informationsansvaret omfattar även det nät som avses i Europaparlamen-

tets och rådets beslut nr 1692/96/EG av den 23 juli 1996 om gemenskapens
riktlinjer för utbyggnad av det transeuropeiska transportnätet

3.

Vattenområden, avrinningsområden och annan hydrografi

8 §

För kustvattenområden och inlandsytvatten med tillhörande avrin-

ningsområden och delavrinningsområden (hydrografiska element), ska in-
formationsansvar fullgöras av

1. Lantmäteriet i fråga om strandlinjer, våtmarker och inlandsytvatten,

och

2. Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut i fråga om kust-

vattenområden, avrinningsområden och nätverk för att beskriva flöden.

Skyddade områden

9 §

För områden som är utsedda eller förvaltas inom ramen för internatio-

nell lagstiftning, Europeiska unionens lagstiftning eller svensk lagstiftning
för att uppnå specifika miljövårdsmål ska informationsansvar fullgöras av

3 EGT L 228, 9.9.1996, s. 1 (31996D1692).

background image

5

SFS 2010:1770

1. Naturvårdsverket i fråga om nationalparker, naturreservat, kulturreser-

vat, naturminnen, djur- och växtskyddsområden, biotopskyddsområden be-
slutade av en kommun eller länsstyrelse, särskilda skyddade områden för-
tecknade enligt 7 kap. 27 § första stycket 1 och 2 miljöbalken, vattenskydds-
områden, områden med naturvårdsavtal där Naturvårdsverket eller länsstyr-
elsen är avtalspart samt områden som skyddas eller bör skyddas enligt
internationella åtaganden,

2. Riksantikvarieämbetet i fråga om fasta fornlämningar, byggnadsmin-

nen och kyrkliga kulturminnen enligt lagen (1988:950) om kulturminnen
m.m. samt statliga byggnadsminnen enligt förordningen (1988:1229) om
statliga byggnadsminnen m.m., och

3. Skogsstyrelsen i fråga om naturvårdsavtalsområden där Skogsstyrelsen

är avtalspart och biotopskyddsområden beslutade av Skogsstyrelsen.

Höjd- och djupförhållanden

10 §

För digitala höjdmodeller för mark-, is- och havsyta inklusive höjd på

land, djup under vatten och kustlinje ska informationsansvar fullgöras av

1. Lantmäteriet i fråga om höjdgitter och höjdkurvor, och
2. Sjöfartsverket i fråga om djup i havsområden, insjöar och vattenleder.

Marktäcket

11 §

För det fysiska och biologiska marktäcket på jordytan ska informa-

tionsansvar fullgöras av Lantmäteriet i fråga om anlagda ytor, jordbruks-
mark, skog, våtmarker och vatten.

Bilder på jordytan (ortofoto)

12 §

För georefererade bilddata på jordytan (ortofoto) från satelliter eller

flygburna sensorer ska informationsansvar fullgöras av Lantmäteriet i fråga
om georefererade bilddata som ingår i det nationella bildförsörjningspro-
grammet.

Geologiska förhållanden

13 §

För berggrund, jordlager, grundvatten, landformer och andra geolo-

giska förhållanden indelade efter sammansättning, egenskaper och struktur
ska informationsansvar fullgöras av Sveriges geologiska undersökning i fråga
om berggrund, jordtäcke, grundvatten, geofysik och geokemi.

Statistiska enheter

14 §

För enheter för spridning och användning av statistisk information

(statistiska enheter)

ska informationsansvar fullgöras av

1. Lantmäteriet i fråga om län och kommuner,
2. Statistiska centralbyrån i fråga om statistikrutor samt områden enligt

Europeiska unionens gemensamma nomenklatur för statistiska territoriella
enheter (NUTS) och områden för Europeiska kommissionens stadsanalys
(Urban Audit), och

background image

6

SFS 2010:1770

3. Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut i fråga om avrin-

ningsområden.

Byggnaders läge

15 §

I fråga om byggnaders geografiska läge ska informationsansvar full-

göras av Lantmäteriet.

Markens sammansättning

16 §

För jordmåner och jordarter och deras egenskaper i fråga om djup, tex-

tur, struktur, innehåll av partiklar och organiskt material, stenighet, erosion
samt i förekommande fall genomsnittlig lutning och beräknad vattenhållande
förmåga, ska informationsansvar fullgöras av

Sveriges geologiska undersök-

ning i fråga om jordarter.

Mark- och vattenanvändning

17 §

För mark- och vattenanvändning indelad efter nuvarande och framtida

planerad funktion eller socioekonomisk användning ska informationsansvar
fullgöras av Statens jordbruksverk i fråga om jordbruksmark som ger rätt till
stöd som finansieras helt eller delvis av Europeiska unionen.

Förhållandet mellan människors hälsa och miljön

18 §

För information om de effekter på människors hälsa eller välbefinn-

ande som har ett direkt eller ett indirekt samband med miljöns kvalitet (geo-
grafisk fördelning av dominansen av patologier) ska informationsansvar
fullgöras av

1. Försäkringskassan i fråga om ohälsotal på riks-, läns- och kommunnivå,
2. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap i fråga om olyckor,
3. Socialstyrelsen i fråga om skador, sjukdomar och dödsorsaker,
4. Sveriges geologiska undersökning i fråga om radiometriska mätningar

samt kemisk sammansättning av grundvatten, mark, havssediment och sjö-
sediment, och

5. Trafikverket i fråga om bullerutbredning för järnvägstrafik och väg-

trafik enligt förordningen (2004:675) om omgivningsbuller.

Anläggningar och platser för allmännyttiga och offentliga tjänster

19 §

För anläggningar för hantering av avloppsvatten, anläggningar för av-

fallshantering, anläggningar för energiförsörjning, anläggningar för vatten-
försörjning, räddningstjänstens anläggningar, skolor, sjukhus och andra all-
männyttiga och offentliga tjänster ska informationsansvar fullgöras av

1. länsstyrelsen i fråga om
a) områden där dispens har getts från dumpningsförbudet i 15 kap. 33 §

miljöbalken,

b) områden för utvinningsavfall,

background image

7

SFS 2010:1770

c) anläggningar för hantering av farligt avfall som är tillståndspliktiga en-

ligt miljöbalken,

d) återvinningscentraler och miljöstationer som är tillståndspliktiga enligt

miljöbalken,

e) anläggningar för behandling eller deponi av avloppsslam som är till-

ståndspliktiga enligt miljöbalken, och

f) avloppsreningsanläggningar som är tillståndspliktiga enligt miljö-

balken,

2. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap i fråga om brandstatio-

ner, skyddsrum och ljudsändare för utomhusvarning,

3. Socialstyrelsen i fråga om hem för vård eller behandling, äldreboende,

sjukhus och vårdcentraler,

4. SOS Alarm Sverige AB i fråga om SOS-centraler,
5. Statens skolverk i fråga om grundskolan, specialskolan, sameskolan,

grundsärskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan,

6. Statistiska centralbyrån i fråga om polisstationer, lokaler för förskolor,

samt myndighets- och kommunkontor,

7. Svenska kraftnät i fråga om stamnät för el inklusive anläggningar, och
8. Trafikverket i fråga om sådana bullerskydd, erosionsskydd, översväm-

ningsskydd och anläggningar för ras- eller skredvarning som ansluter till
vägar och järnvägar.

Anläggningar och platser för miljöövervakning

20 §

För placering och användning av anläggningar och platser för miljö-

övervakning som genomförs av offentliga myndigheter eller för deras räk-
ning ska informationsansvar fullgöras av

1. länsstyrelsen i fråga om regional miljöövervakning av luft, landmiljön,

sjöar, vattendrag och den marina miljön,

2. Naturvårdsverket i fråga om
a) nationell miljöövervakning av luft, landmiljön, sjöar, vattendrag och

den marina miljön,

b) miljöövervakning av badvatten som omfattas av badvattenförordningen

(2008:218), och

c) nationell biogeografisk uppföljning av särskilda skyddade områden för-

tecknade enligt 7 kap. 27 § första stycket 2 miljöbalken,

3. Skogsstyrelsen i fråga om skogliga observationsytor och uppföljning av

biologisk mångfald i skog med höga naturvärden,

4. Sveriges geologiska undersökning i fråga om övervakning av grund-

vatten, havssediment och sjösediment, och

5. Sveriges lantbruksuniversitet i fråga om nationell övervakning av skog-

arnas tillstånd och förändring.

Produktions- och industrianläggningar samt upplagsplatser

21 §

För verksamheter som avses i 9, 11 eller 12 kap. miljöbalken ska, om

inte annat följer av 22 §, informationsansvar fullgöras av

1. länsstyrelsen i fråga om verksamheter som är tillståndspliktiga enligt

9 kap. 6 § miljöbalken, vattenverksamheter enligt 11 kap. miljöbalken, grus
och krossberg,

background image

8

SFS 2010:1770

2. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap i fråga om verksamhe-

ter enligt lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följd-
erna av allvarliga kemikalieolyckor,

3. Statens energimyndighet i fråga om sådana anläggningar för energiför-

sörjning från förnybara energikällor som inte är tillståndspliktiga eller
anmälningspliktiga enligt miljöbalken,

4. Svenska kraftnät i fråga om dammsäkerhet,
5. Sveriges geologiska undersökning i fråga om gruvor och upplagsplat-

ser, och

6. Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut i fråga om dammars

miljöpåverkan.

Anläggningar i jordbruk eller vattenbruk

22 §

För vattenbruksanläggningar, jordbruksproduktionsanläggningar, be-

vattningssystem, växthus, djurstallar och annan jordbruksutrustning ska in-
formationsansvar fullgöras av

1. Fiskeriverket i fråga om fiskodling, och
2. Statens jordbruksverk i fråga om produktionsplatser.

Befolkningsfördelning

23 §

För geografisk fördelning av människor, med befolkningskaraktäristi-

ka och sysselsättningsgrader, i rutnät, regioner, administrativa enheter eller
andra analysenheter ska informationsansvar fullgöras av Statistiska central-
byrån i fråga om befolkningsstatistik.

Förhållanden som motiverar en särskild förvaltning, reglering eller
rapportering

24 §

För områden som förvaltas, regleras eller används för rapportering på

internationell, europeisk, nationell, regional och lokal nivå, som avfallsdepo-
nier, skyddsområden runt dricksvattentäkter, områden som är känsliga för
nitratbelastning, reglerade farleder till havs och i större inlandsvatten, om-
råden för dumpning av avfall, områden med bullerrestriktioner, områden
med tillstånd för prospektering och gruvbrytning, avrinningsdistrikt, rele-
vanta enheter för rapportering och områden med kustförvaltning ska in-
formationsansvar fullgöras av

1. Fiskeriverket i fråga om gränser för områden med fredning av fisk eller

förbud mot fiske samt andra förvaltningsgränser för fiske,

2. länsstyrelsen i fråga om avfallsdeponier, områden med förorenad mark,

målområden för kalkning och musselvatten,

3. Naturvårdsverket i fråga om skyddsområden runt vattentäkter, områden

känsliga för övergödning och fiskvatten,

4. Statens jordbruksverk i fråga om känsliga områden enligt 5 § förord-

ningen (1998:915) om miljöhänsyn i jordbruket,

5. Sveriges geologiska undersökning i fråga om områden med tillstånd för

prospektering och gruvbrytning, och

6. Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut i fråga om vatten-

förekomster och avrinningsområden.

background image

9

SFS 2010:1770

�versvämningar, jordskred, erosion, laviner, skogsbränder eller andra
risker som uppstår genom naturens inverkan

25 §

För sårbara områden klassificerade efter atmosfäriska, hydrologiska,

seismiska och vulkaniska fenomen, bränder samt andra risker som uppstår
genom naturens inverkan och som på ett allvarligt sätt kan påverka samhället
ska informationsansvar fullgöras av

1. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap i fråga om översiktlig

stabilitetskartering och översiktlig översvämningskartering,

2. Statens geotekniska institut i fråga om skredrisker för Göta älvdalen

och stranderosion,

3. Sveriges geologiska undersökning i fråga om berggrund, jordarter,

grundvatten och maringeologi, och

4. Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut i fråga om vatten-

flödesstatistik.

Atmosfäriska förhållanden

26 §

För fysikaliska förhållanden i atmosfären ska informationsansvar full-

göras av Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut i fråga om at-
mosfäriska modeller.

Meteorologiska och hydrologiska förhållanden

27 §

För nederbörd, temperatur, vindhastighet, vindriktning och andra me-

teorologiska förhållanden samt vattenföring och andra hydrologiska för-
hållanden ska informationsansvar fullgöras av

1. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap i fråga om brandrisk-

värden för vegetation,

2. Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut i fråga om meteoro-

logiska och hydrologiska förhållanden, och

3. Trafikverket i fråga om meteorologiska förhållanden från Trafikverkets

informationssystem.

Fysikaliska förhållanden i hav och annat saltvatten

28 §

I fråga om strömmar, salthalt, våghöjd och andra geografiska, ocea-

nografiska och fysikaliska förhållanden i oceaner och havsområden, inde-
lade i områden och delområden med likartade egenskaper, ska informations-
ansvar fullgöras av Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut.

Områden som har relativt homogena ekologiska förhållanden med
likartade egenskaper (biogeografiska regioner)

29 §

För områden som har relativt homogena ekologiska förhållanden med

likartade egenskaper (biogeografiska regioner) ska informationsansvar full-
göras av

1. Lantmäteriet i fråga om nationella inventeringar av vegetation,
2. Naturvårdsverket i fråga om biogeografiska regioner, naturgeografiska

regioner, myrregionindelning och limnisk ekoregionindelning, och

3. Skogsstyrelsen i fråga om skoglig regionindelning.

background image

10

SFS 2010:1770

Livsmiljöer och naturtyper

30 §

För geografiska områden som kännetecknas av särskilda ekologiska

förhållanden, processer, strukturer och livsstödjande funktioner och som är
fysiska livsmiljöer för organismer som lever där ska informationsansvar full-
göras av

1. Lantmäteriet i fråga om nationella inventeringar av vegetation,
2. länsstyrelsen i fråga om regionala naturtypsinventeringar,
3. Naturvårdsverket i fråga om
a) nationella inventeringar av våtmarker, naturtyper i och utanför skyd-

dade områden samt naturtyper i särskilt utpekade skyddsvärda områden, och

b) sammanställningar av nationellt särskilt värdefulla limniska och marina

områden,

4. Skogsstyrelsen i fråga om nationella inventeringar av skogsbiotoper

med höga naturvärden, och

5. Statens jordbruksverk i fråga om den nationella inventeringen av ängs-

och betesmark.

Arters utbredning

31 §

För geografisk fördelning i rutnät, regioner, administrativa enheter el-

ler andra analytiska enheter av djur- och växtarters förekomst ska informa-
tionsansvar fullgöras av

1. Fiskeriverket i fråga om nationella sammanställningar av fiskförekoms-

ter, och

2. Naturvårdsverket i fråga om nationella sammanställningar av artföre-

komster.

Energiresurser

32 §

För energiresurser, med förekommande djup- eller höjdinformation

om resursens omfattning, ska informationsansvar fullgöras av

1. Statens energimyndighet i fråga om vindförhållanden,
2. Sveriges geologiska undersökning i fråga om fyndigheter av energimi-

neral, olja, naturgas, kol och energitorv samt förutsättningar för geotermi,
och

3. Sveriges lantbruksuniversitet i fråga om biomassa i växande träd.

Mineralfyndigheter

33 §

För malm, industrimineraler och andra mineralfyndigheter, med före-

kommande djup- eller höjdinformation om resursens omfattning, ska infor-
mationsansvar fullgöras av Sveriges geologiska undersökning i fråga om
berggrundsgeologi, grus, krossberg, mineral och bergartsresurser.

4 kap. Informationsansvarets innebörd

1 §

Den som har informationsansvar enligt denna förordning ska se till att

den information, de informationshanteringstjänster och de metadata som
omfattas av informationsansvaret finns tillgängliga och är användbara i det
sammanhängande systemet för geografisk miljöinformation. Informations-
ansvaret ska fullgöras enligt detta kapitel.

background image

11

SFS 2010:1770

2 §

Tillgängliggörandet ska ske elektroniskt via Internet genom

1. att anpassa den geografiska miljöinformationen till kraven i de genom-

förandebestämmelser som avses i 3 §, eller

2. de omvandlingstjänster som avses i 4 § 4.

3 §

Bestämmelser om den information enligt 3 kap. som ska tillgänglig-

göras och om dess användbarhet i det sammanhängande systemet för geo-
grafisk miljöinformation meddelas av Europeiska kommissionen enligt arti-
kel 7 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/2/EG av den 14 mars
2007 om upprättande av en infrastruktur för rumslig information i Euro-
peiska gemenskapen (Inspire)

4.

Informationshanteringstjänster

4 §

Informationshanteringstjänsterna ska göra det möjligt

1. att söka efter geografisk miljöinformation och att söka efter andra infor-

mationshanteringstjänster med utgångspunkt i innehållet i motsvarande me-
tadata samt att visa innehållet i metadata (söktjänster),

2. att se geografisk miljöinformation och, i fråga om sådan information

som presenteras i form av kartor eller liknande, navigera i den, zooma in och
ut i den, panorera i den och att se på den genom att lägga olika informations-
lager på varandra och var för sig samt att hitta förklarande information och
det relevanta innehållet i de metadata som rör informationen (visningstjäns-
ter),

3. att ladda ned och, om det är lämpligt, få direkt åtkomst till kopior av

geografisk miljöinformation eller delar av den (nedladdningstjänster),

4. att omvandla geografisk miljöinformation så att den utan regelbundet

återkommande manuella åtgärder blir användbar i det sammanhängande sys-
temet (omvandlingstjänster), och

5. att komma i kontakt med andra informationshanteringstjänster och e-

handelstjänster så att man kan använda dem (förbindelsetjänster).

5 §

Söktjänster enligt 4 § 1 ska innebära att man kan söka geografisk mil-

jöinformation med sökkriterier som avser

1. nyckelord,
2. klassificering av geografisk miljöinformation och informationshanter-

ingstjänster,

3. informationens kvalitet och validitet,
4. uppgifter om hur den geografiska miljöinformationen uppfyller sådana

bestämmelser som avses i 3 §,

5. geografiskt läge,
6. de villkor som gäller för att få tillgång till och använda geografisk

miljöinformation och informationshanteringstjänster,

7. vem eller vilka som är informationsansvariga, och
8. vem eller vilka som upprättar, förvaltar, underhåller eller distribuerar

geografisk miljöinformation eller informationshanteringstjänster.

4 EUT L 108, 25.4.2007, s. 1 (Celex 32007L0002).

background image

12

SFS 2010:1770

6 §

Omvandlingstjänster enligt 4 § 4 ska kunna kombineras med de övriga

informationshanteringstjänsterna på ett sätt som är förenligt med sådana be-
stämmelser som avses i 3 §.

7 §

Ytterligare bestämmelser om söktjänster och visningstjänster finns i

kommissionens förordning (EG) nr 976/2009 av den 19 oktober 2009 om ge-
nomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/2/EG med av-
seende på nättjänster

5. Där finns också bestämmelser om när och hur tjäns-

terna ska finnas tillgängliga.

För den information som anges i 3 kap. 14�33 §§ behöver söktjänster och

visningstjänster inte finnas förrän metadata för informationen har tagits
fram.

8 §

Nedladdningstjänster, omvandlingstjänster och förbindelsetjänster be-

höver finnas tillgängliga enligt 1�6 §§ först vid den tidpunkt och på det sätt
som följer av sådana bestämmelser om nedladdningstjänster, omvandlings-
tjänster och förbindelsetjänster som meddelas av Europeiska kommissionen
enligt artikel 16 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/2/EG.

Metadata

9 §

Metadata för viss geografisk miljöinformation eller en viss informa-

tionshanteringstjänst ska innehålla uppgifter om

1. hur informationen uppfyller sådana bestämmelser som avses i 3 §,
2. de avgifter och andra villkor som gäller för att få tillgång till och använ-

da informationen eller informationshanteringstjänsten,

3. informationens kvalitet och validitet,
4. vem eller vilka som är informationsansvariga,
5. vem eller vilka som upprättar, förvaltar, underhåller eller distribuerar

informationen eller informationshanteringstjänsten,

6. begränsningar för allmänhetens möjligheter att via informationshanter-

ingstjänster få tillgång till informationen eller informationshanteringstjäns-
ten, i den mån sådana begränsningar finns, och

7. skälen för de begränsningar som avses i 6.
Metadata ska vara fullständiga och aktuella samt hålla en så hög kvalitet

att de gör det möjligt att finna, inventera och utnyttja informationen eller in-
formationshanteringstjänsten.

10 §

Ytterligare bestämmelser om metadata finns i kommissionens förord-

ning (EG) nr 1205/2008 av den 3 december 2008 om genomförande av
Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/2/EG om metadata

6.

Avgifter och andra villkor

11 §

Söktjänsterna ska tillhandahållas utan avgift.

5 EUT L 274, 20.10.2009, s. 9 (Celex 32009R0976).

6 EUT L 326, 4.12.2008, s. 12 (Celex 32008R1205).

background image

13

SFS 2010:1770

12 §

Visningstjänster enligt 4 § 2 ska tillhandahållas utan avgift. En sådan

visningstjänst får dock tillhandahållas mot en avgift, om tjänsten avser stora
volymer av geografisk miljöinformation som uppdateras ofta och en avgift
behövs för att täcka de kostnader som uppdatering och annat underhåll av
informationen medför.

13 §

En nedladdningstjänst eller förbindelsetjänst får tillhandahållas mot

en avgift endast om kostnaden för tjänsten och den information som förmed-
las genom tjänsten inte täcks på annat sätt.

14 §

Om en myndighet får ta ut avgifter enligt 12 eller 13 §, får de samlade

intäkterna från sådana avgifter tillsammans med de samlade intäkterna från
avgifter för geografisk miljöinformation som myndigheten tillhandahåller
inte överstiga de totala kostnaderna för insamling, framställning, repro-
duktion och spridning av informationen och tjänsterna, inklusive en rimlig
avkastning på investeringar.

15 §

Den som är informationsansvarig och tar ut en avgift för tillhanda-

hållandet av en visningstjänst, nedladdningstjänst eller förbindelsetjänst ska
se till att det finns en e-handelstjänst.

16 §

Trots 11�13 §§ får

1. geografisk miljöinformation och informationshanteringstjänster som

görs tillgängliga genom en visningstjänst vara utformade på ett sätt som hin-
drar vidareutnyttjande för kommersiella ändamål, och

2. ett tillhandahållande av geografisk miljöinformation eller en informa-

tionshanteringstjänst förenas med villkor om friskrivning och licensavtal om
hur informationen eller informationshanteringstjänsten får användas.

Verkställighetsföreskrifter

17 §

Lantmäteriet får meddela de föreskrifter som behövs för verkställig-

heten av 1�6 och 9 §§ samt förordning (EG) nr 976/2009 och förordning
(EG) nr 1205/2008.

5 kap. Samarbete

1 §

De som är informationsansvariga enligt denna förordning ska samar-

beta genom att ge varandra tillgång till geografisk miljöinformation och
informationshanteringstjänster så att informationen och tjänsterna kan an-
vändas när offentliga uppgifter som kan påverka miljön utförs. Ett sådant
samarbete ska också ske med

1. dem som är informationsansvariga enligt motsvarande bestämmelser i

andra länder i Europeiska unionen,

2. Europeiska unionens institutioner samt organ som har inrättats genom

internationella avtal där Europeiska gemenskapen och Europeiska unionens
medlemsstater är parter, och

3. myndigheter, kommuner och enskilda organ inom Europeiska unionen

som utan att vara informationsansvariga fullgör offentliga uppgifter som kan
påverka miljön.

background image

14

SFS 2010:1770

Om samarbetet inte kan ske i det sammanhängande systemet för geogra-

fisk miljöinformation ska det ordnas genom avtal eller andra informations-
hanteringstjänster än de som ingår i det sammanhängande systemet.

2 §

För samarbetet enligt 1 § får de som har informationsansvar enligt

denna förordning ta ut avgifter och ställa upp andra villkor för tillgången till
och användningen av geografisk miljöinformation och informationshanter-
ingstjänster. Avgifterna och villkoren ska vara förenliga med 4 kap. 11, 12
och 16 §§.

3 §

Avgifter som tas ut med stöd av 2 §

1. får endast avse kostnader som inte täcks på annat sätt,
2. ska vara förenliga med syftet att underlätta ordnandet och upprätthåll-

andet av det sammanhängande systemet för geografisk miljöinformation,
och

3. får inte vara högre än vad som behövs för att det samlade avgiftsuttaget

ska täcka kostnaderna för uppbyggnad, drift, uppdatering och utveckling av
tjänsterna och den information som förmedlas genom tjänsterna samt för att
fortlöpande kunna tillhandahålla informationen och tjänsterna.

4 §

Avgifter enligt 2 § får inte tas ut för att fullgöra en skyldighet att

rapportera till någon av Europeiska unionens institutioner.

5 §

De som har informationsansvar enligt denna förordning får ingå avtal

med dem som är samarbetsparter enligt 1 § om de närmare formerna och
villkoren för samarbetet.

Lantmäteriet får ingå sådana samarbetsavtal även i frågor som avser nå-

gon annan informationsansvarigs samarbete, om Lantmäteriet och den infor-
mationsansvarige är överens om det.

6 §

Bestämmelser om samarbetet med Europeiska unionens institutioner

och med organ som har inrättats genom internationella avtal där Europeiska
gemenskapen och Europeiska unionens medlemsstater är parter finns i kom-
missionens förordning (EU) nr 268/2010 av den 29 mars 2010 om genom-
förande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/2/EG vad avser till-
gången för gemenskapens institutioner och organ till medlemsstaternas
rumsliga datamängder och datatjänster på harmoniserade villkor

7.

6 kap. Frivillig medverkan

1 §

Den som inte är informationsansvarig enligt denna förordning får efter

ansökan frivilligt medverka i det sammanhängande systemet för geografisk
miljöinformation genom att göra information och informationshanterings-
tjänster tillgängliga i systemet, om medverkan

1. avser geografisk miljöinformation,
2. innebär att metadata tillhandahålls som uppfyller kraven i 4 kap. 9 §

och förordning (EG) nr 1205/2008,

7 EUT L 83, 30.3.2010, s. 8 (Celex 32010R0268).

background image

15

SFS 2010:1770

3. informationen och informationshanteringstjänsterna är användbara i sy-

stemet, och

4. innebär att den medverkande uppfyller de skyldigheter i övrigt som gäl-

ler för informationsansvariga.

2 §

Frågor om frivillig medverkan enligt 1 § prövas av Lantmäteriet.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.
2. Rapportering enligt 2 kap. 5 § ska första gången göras senast den

15 maj 2013.

3. För den information som anges i 3 kap. 14�33 §§ och anslutande infor-

mationshanteringstjänster behöver metadata trots 4 kap. 1 § finnas först den
3 december 2013.

4. Information behöver göras tillgänglig enligt 4 kap. 1 och 2 §§ först vid

den tidpunkt som inträffar

a) två år efter att de bestämmelser som avses i 4 kap. 3 § har antagits, om

informationen har genomgått en omfattande omstrukturering eller nyinsam-
lats efter denna förordnings ikraftträdande, eller

b) sju år efter att de bestämmelser som avses i 4 kap. 3 § har antagits, om

informationen inte omfattas av a.

På regeringens vägnar

CATHARINA ELMS�TER-SV�RD

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010