SFS 2010:1771 Förordning om ändring i förordningen (2009:946) med instruktion för Lantmäteriet

101771.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2009:946) med
instruktion för Lantmäteriet;

utfärdad den 3 december 2010.

Regeringen föreskriver

1 i fråga om förordningen (2009:946) med instruk-

tion för Lantmäteriet

dels att 21�23 §§ ska upphöra att gälla,
dels att rubriken närmast före 21 § ska utgå,
dels att 6, 19, 20, 25, 30 och 32 §§ ska ha följande lydelse.

6 §

Lantmäteriet ska inom ramen för sitt verksamhetsområde även

1. bevaka Sveriges intresse i det internationella arbetet,
2. bidra till Sveriges politik för global utveckling och genomförandet av

politiken,

3. samverka med myndigheter och organisationer i andra länder i frågor

som har betydelse för Lantmäteriet,

4. ansvara för samordning och stöd vid genomförande av EU-direktiv,
5. utreda och yttra sig i ärenden och mål hos domstolar och andra statliga

myndigheter, om en myndighet begär det, och

6. i övrigt ge råd och stöd.

19 §

Inom Lantmäteriet finns Geodatarådet som ger råd i frågor som rör

Lantmäteriets samordnande roll inom området för geografisk information
och fastighetsinformation (geodataområdet).

Geodatarådet ska
1. medverka i arbetet med en nationell strategisk plan för den samlade in-

formationsförsörjningen inom geodataområdet,

2. behandla frågor av principiellt och gemensamt nationellt intresse inom

geodataområdet,

3. bidra till utvecklingen av den nationella och internationella infrastruk-

turen inom geodataområdet genom att exempelvis stödja tillämpningen av
standarder,

4. medverka till ökad samordning mellan berörda myndigheter i frågor om

informationsutveckling och tillhandahållande av information, och

5. medverka till samordningen av infrastrukturen för tillgång till och ut-

byte av geografisk miljöinformation.

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/2/EG av den 14 mars 2007 om upp-
rättande av en infrastruktur för rumslig information i Europeiska gemenskapen (In-
spire) (EUT L 108, 25.4.2007, s. 1, Celex 32007L0002).

SFS 2010:1771

Utkom från trycket
den 14 december 2010

background image

2

SFS 2010:1771

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

20 §

Geodatarådet består av en ordförande och högst tolv andra ledamöter.

Generaldirektören för Lantmäteriet är ordförande. I rådet ska ingå
1. generaldirektörerna för Försvarsmakten, Myndigheten för samhälls-

skydd och beredskap, Naturvårdsverket, Statistiska centralbyrån, Sveriges
meteorologiska och hydrologiska institut, Sveriges geologiska undersök-
ning, Sjöfartsverket och Trafikverket, eller den som någon av generaldirek-
törerna sätter i sitt ställe, och

2. en ledamot som företräder länsstyrelserna och två ledamöter som före-

träder kommunerna.

25 §

Regeringen utser för en bestämd tid de ledamöter i Geodatarådet som

anges i 20 § andra stycket 2.

30 §

Lantmäteriet får meddela föreskrifter om avgifter för Lantmäteriets

1. tillhandahållande av grundläggande geografisk information och fastig-

hetsinformation, innefattande de allmänna kartorna,

2. upplåtelse av rätt att använda geografisk information och fastighetsin-

formation, och

3. uppdragsverksamhet.
Avgifterna för att tillhandahålla och upplåta rätt att använda geografisk in-

formation och fastighetsinformation samt information från den allmänna
kartläggningen ska bestå av en del som ska täcka kostnaderna för uttag och
expediering samt en del som ska bidra till kostnaderna för uppbyggnad, drift,
uppdatering och utveckling av system, databaser och information.

32 §

Lantmäteriets beslut i ortnamnsärenden med stöd av 5 § 7

1. som gäller namn på orter som enligt Statistiska centralbyråns tätortsav-

gränsning är att anse som tätort får överklagas endast av den kommun där or-
ten är belägen, och

2. som gäller namn på bebyggelse eller naturlokaliteter får överklagas av

den som beslutet angår om beslutet har gått emot klaganden och av den kom-
mun där bebyggelsen eller naturlokaliteten är belägen.

Sådana beslut får överklagas hos regeringen.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

ULF KRISTERSSON

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)