SFS 2010:1772 Lag om ändring i lagen (2000:224) om fastighetsregister

101772.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2000:224) om
fastighetsregister;

utfärdad den 3 december 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 att 2 och 7 §§ lagen (2000:224) om

fastighetsregister ska ha följande lydelse.

2 §

I fråga om personuppgifter ska registret ha till ändamål att tillhanda-

hålla uppgifter för

1. verksamhet för vilken staten eller en kommun ansvarar enligt lag eller

annan författning och

a) som avser sådan egendom som registreras i fastighetsregistret,
b) som för att kunna utföras förutsätter tillgång till fastighetsanknuten in-

formation, eller

c) som avser fullgörande av underrättelseskyldighet,
2. omsättning av sådan egendom som registreras i fastighetsregistret,
3. kreditgivning, försäkringsgivning eller annan allmän eller enskild verk-

samhet där fastighetsanknuten information utgör underlag för prövningar el-
ler beslut,

4. fastighetsförvaltning, byggande eller annan liknande åtgärd,
5. aktualisering, komplettering eller kontroll av fastighetsanknuten infor-

mation som finns i kund- eller medlemsregister eller liknande register,

6. uttag av urval av personuppgifter för direkt marknadsföring, dock med

den begränsning som följer av 11 § personuppgiftslagen (1998:204), eller

7. fullgörande av informationsansvar eller samarbete enligt lagen

(2010:1767) om geografisk miljöinformation, om en personuppgift utgörs av
en fastighets registerbeteckning eller adress.

7 §

3

Direktåtkomst till personuppgifter får medges endast för sådana ända-

mål som anges i 2 § 1�4 och 7.

Direktåtkomst får inte medges så att det är möjligt att använda namn, per-

sonnummer eller del av personnummer som sökbegrepp.

Direktåtkomst får medges för sökningar endast på en fastighet, tomträtt,

samfällighet eller byggnad i taget. Om det finns särskilda skäl, får dock den

1 Prop. 2009/10:224, bet. 2010/11:CU2, rskr. 2010/11:60.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/2/EG av den 14 mars 2007 om upp-
rättande av en infrastruktur för rumslig information i Europeiska gemenskapen (In-
spire) (EUT L 108, 25.4.2007, s. 1, Celex 32007L0002).

3 Senaste lydelse 2008:548.

SFS 2010:1772

Utkom från trycket
den 14 december 2010

background image

2

SFS 2010:1772

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

statliga lantmäterimyndigheten i enskilda fall medge att sökningar sker på
fler än en fastighet, tomträtt, samfällighet eller byggnad i taget.

Begränsningarna i andra och tredje styckena gäller inte för
1. verksamhet där det ingår att föra in uppgifter i registret,
2. verksamhet som avser förrättning enligt fastighetsbildningslagen

(1970:988) eller motsvarande lag.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTR�M

Anita Wickström
(Justitiedepartementet)