SFS 2010:1773 Förordning med instruktion för Internationella programkontoret för utbildningsområdet

101773.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
med instruktion för Internationella
programkontoret för utbildningsområdet;

utfärdad den 2 december 2010.

Regeringen föreskriver följande.

Uppgifter

1 §

Internationella programkontoret för utbildningsområdet är det svenska

programkontoret för de EU-program och andra internationella program
inom utbildningsområdet som regeringen i ett enskilt fall beslutar.

Information, råd och bidrag

2 §

Myndigheten ska informera och ge råd om de program som avses i 1 §,

handlägga ansökningar och besluta om deltagande inom programmen samt
besluta om bidrag och följa upp användningen av bidrag.

Redovisning och analys

3 §

Myndigheten ska redovisa och analysera omfattningen och

utvecklingen av programmen.

Främjande och samverkan

4 §

Myndigheten ska främja svenskt deltagande i programmen samt följa

upp, analysera och sprida resultat och andra erfarenheter från programmen i
syfte att öka kvaliteten inom utbildningsområdet.

Myndigheten ska samverka med berörda myndigheter och organisationer

samt ha kontakt med Europeiska kommissionen och institutioner i andra
länder.

Andra uppgifter

5 §

Myndigheten ska

1. informera om andra EU-program inom utbildningsområdet än de som

avses i 1 §, och

SFS 2010:1773

Utkom från trycket
den 14 december 2010

background image

2

SFS 2010:1773

2. vara ett nationellt centrum för Europass enligt Europaparlamentets och

rådets beslut nr 2241/2004/EG av den 15 december 2004 om en enhetlig
gemenskapsram för tydlighet i kvalifikationer och meriter (Europass).

6 §

Myndigheten får inom ramen för sin verksamhet ta emot uppdrag från

Europeiska kommissionen, Nordiska ministerrådet och Styrelsen för
internationellt utvecklingssamarbete (Sida), om kostnaderna för sådana
uppdrag kan täckas av befintliga resurser eller genom bidrag från
kommissionen, Nordiska ministerrådet eller Sida.

Ledning

7 §

Myndigheten leds av en myndighetschef.


8 §

Vid myndigheten ska det finnas ett insynsråd som består av högst nio

ledamöter.

Anställningar och uppdrag

9 §

Generaldirektören är myndighetschef.

Personalansvarsnämnd

10 §

Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

11 §

Myndigheten ska tillämpa personalföreträdarförordningen

(1987:1101) och internrevisionsförordningen (2006:1228).

Bidrag

12 §

Utöver de bidrag som myndigheten får genom avtal mellan regeringen

och Europeiska kommissionen om nationella programkontor, kan
myndigheten begära bidrag från kommissionen för särskilda aktiviteter.

Undantag från myndighetsförordningen

13 §

Följande bestämmelser i myndighetsförordningen (2007:515) ska inte

tillämpas på myndigheten:

� 27 § om myndighetens rätt att företräda staten vid domstol, och
� 29 § om ärendeförteckning.

�verklagande

14 §

Myndighetens beslut i ärenden om deltagande i program, fördelning

av bidrag och annat ekonomiskt stöd får inte överklagas.

background image

3

SFS 2010:1773

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011, då förordningen

(2007:949) med instruktion för Internationella programkontoret för utbild-
ningsområdet ska upphöra att gälla.

På regeringens vägnar

JAN BJ�RKLUND

Charlotte Abrahamsson
(Utbildningsdepartementet)

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010