SFS 2010:1774 Förordning om ändring i förordningen (2003:615) om etikprövning av forskning som avser människor

101774.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2003:615) om
etikprövning av forskning som avser människor;

utfärdad den 2 december 2010.

Regeringen föreskriver att bilaga 1 till förordningen (2003:615) om etik-

prövning av forskning som avser människor ska ha följande lydelse.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

JAN BJ�RKLUND

Charlotte Abrahamsson
(Utbildningsdepartementet)

SFS 2010:1774

Utkom från trycket
den 14 december 2010

background image

2

SFS 2010:1774

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

Bilaga 1

1

I denna bilaga anges geografiska upptagningsområden för de regionala etik-
prövningsnämnderna. Bilagan anger också upptagningsområde med avse-
ende på statliga universitet och högskolor. För universitet och högskolor
med någon annan huvudman finns bestämmelser i 3 § andra stycket.

Regionala etikprövningsnämnden i Stockholm

Län

Stockholms län
Södermanlands län

Universitet och högskolor

Stockholms universitet
Karolinska institutet
Kungl. Tekniska högskolan
Dans- och cirkushögskolan
Försvarshögskolan
Gymnastik- och idrottshögskolan
Konstfack
Kungl. Konsthögskolan
Kungl. Musikhögskolan i Stockholm
Operahögskolan i Stockholm
Stockholms dramatiska högskola
Södertörns högskola

Regionala etikprövningsnämnden i Umeå

1 Senaste lydelse 2009:1224. �ndringen innebär bl.a. att Dramatiska institutet och
Teaterhögskolan i Stockholm har tagits bort ur förteckningen.