SFS 2010:1776 Förordning om ändring i studentkårsförordningen (2009:769)

101776.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i studentkårsförordningen (2009:769);

utfärdad den 2 december 2010.

Regeringen föreskriver att 7 och 8 §§ studentkårsförordningen (2009:769)

ska ha följande lydelse.

7 §

En studentkår vid en högskola får utse och entlediga representanter för

studenterna när de enligt 2 kap. 7 § högskolelagen (1992:1434) har rätt att
vara representerade.

När studenterna har rätt att vara representerade i ett organ vid högskolan

som täcker flera studentkårers verksamhetsområden eller i övrigt vid beslut
eller beredning som berör flera studentkårer, får de uppgifter som avses i för-
sta stycket fullgöras på det sätt kårerna kommer överens om.

Kan kårerna inte enas får högskolan, efter att ha hört kårerna, besluta hur

representanter för studenterna ska utses.

8 §

En studentrepresentant ska representera även studenter som inte är

medlemmar i en kår.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

JAN BJ�RKLUND

Charlotte Abrahamsson
(Utbildningsdepartementet)

SFS 2010:1776

Utkom från trycket
den 14 december 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010