SFS 2010:1777 Förordning om ändring i förordningen (1995:938) om utbildningsbidrag för doktorander

101777.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1995:938) om
utbildningsbidrag för doktorander;

utfärdad den 2 december 2010.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1995:938) om utbild-

ningsbidrag för doktorander

1

dels att 17 a och 18 §§ ska upphöra att gälla,
dels att rubrikerna närmast före 17 a och 18 §§ ska utgå,
dels att 1, 7 och 11�17 §§ ska ha följande lydelse.

1 §

2

Utbildningsbidrag får lämnas enligt denna förordning till den som an-

tas eller redan har antagits till en utbildning på forskarnivå vid ett universitet
eller en högskola som staten är huvudman för eller vid Handelshögskolan i
Stockholm. Med högskola avses i denna förordning dessa lärosäten.

7 §

Ansökningen ska prövas av högskolan.

11 §

Om sjukpenning eller föräldrapenning lämnas enligt socialförsäk-

ringsbalken för tid under vilken doktoranden har utbildningsbidrag, ska
bidraget minskas med det belopp som har lämnats. Detta gäller dock inte
sjukpenning eller föräldrapenning som är relaterad till en inkomst som
doktoranden har samtidigt med utbildningsbidraget.

12 §

3

Doktoranden har rätt att behålla utbildningsbidraget vid

1. ledighet på grund av sjukdom enligt bestämmelserna i 3 kap. 26�32 §§

studiestödsförordningen (2000:655),

2. ledighet i samma omfattning som gäller för föräldrapenningsförmåner

enligt socialförsäkringsbalken,

3. tjänstgöring inom totalförsvaret eller deltagande i en kurs i u-landskun-

skap vid Sida-SAND�, om dessa omfattar högst 60 dagar under ett bidrags-
år,

1 Förordningen omtryckt 1998:81.
Senaste lydelse av
17 a § 2009:934
rubriken närmast före 17 a § 2001:24
18 § 2004:45.

2 Senaste lydelse 2007:430.

3 Senaste lydelse 2010:67.

SFS 2010:1777

Utkom från trycket
den 14 december 2010

background image

2

SFS 2010:1777

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

4. ledighet för vård av närstående i samma omfattning som doktoranden

har rätt till ersättning enligt 47 kap. 3 § första stycket, 4, 6, 8, 9, 13 och
14 §§ socialförsäkringsbalken,

5. hinder i utbildningen på grund av beslut enligt smittskyddslagen

(2004:168) i andra fall än som avses i 3 kap. 8 eller 10 § den lagen, livs-
medelslagen (2006:804), föreskrifter som har meddelats med stöd av livs-
medelslagen eller EU-bestämmelser som kompletteras av den lagen, och

6. förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer och studentorganisa-

tioner.

Utbildningsbidrag under sjukdom får inte lämnas för den tid då doktoran-

den studerar utomlands.

Bara om det finns särskilda skäl får en doktorand som har helt bidrag

undervisa vid högskolan eller utföra något annat arbete som omfattar mer än
20 procent av full arbetstid. Utöver vad som följer av denna förordning får
en doktorand som har utbildningsbidrag inte ägna sig åt någon verksamhet
som kan fördröja studierna.

13 §

Om doktorandens förhållanden ändras på ett sådant sätt att utbild-

ningsbidrag inte ska lämnas, ska doktoranden omedelbart anmäla detta till
högskolan.

14 §

Om doktoranden försummar sina studier, ska högskolan dra in rätten

till utbildningsbidraget.

15 §

Om en doktorand obehörigen har fått utbildningsbidrag och har insett

eller borde ha insett detta, kan det som har betalats ut för mycket omedelbart
krävas tillbaka av högskolan.

På belopp som krävs tillbaka ska det betalas ränta från den dag då medlen

togs emot efter en räntesats som vid varje tidpunkt med två procentenheter
överstiger statens utlåningsränta. Om det finns särskilda skäl, kan en åter-
betalningsskyldig befrias helt eller delvis från sin skyldighet att betala räntan.

16 §

Beslut enligt 15 § får överklagas till �verklagandenämnden för hög-

skolan. I övrigt får ett beslut som har meddelats av en högskola enligt denna
förordning inte överklagas.

Beslut av �verklagandenämnden för högskolan får inte överklagas.

17 §

4

Föreskrifterna i 113 kap. 3�20 och 21 §§ socialförsäkringsbalken ska

tillämpas i fråga om ärenden om utbildningsbidrag som i första instans hand-
läggs av Försäkringskassan.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

JAN BJ�RKLUND

Charlotte Abrahamsson
(Utbildningsdepartementet)

4 Senaste lydelse 2004:963.