SFS 2010:1778 Förordning om ändring i förordningen (2007:1205) med instruktion för Läkemedelsverket

101778.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:1205) med
instruktion för Läkemedelsverket;

utfärdad den 2 december 2010.

Regeringen föreskriver att 9 § förordningen (2007:1205) med instruktion

för Läkemedelsverket ska ha följande lydelse.

9 §

Generaldirektören beslutar om anställning av professorer vid Läke-

medelsverket. Vid anställning av professorer gäller 4 kap. 6 § högskole-
förordningen (1993:100) om sakkunnigbedömning. De sakkunniga ska utses
efter samråd med Uppsala universitet.

I fråga om behörighet och bedömningsgrunder vid anställning av profes-

sorer gäller 4 kap. 3 § högskoleförordningen i tillämpliga delar. Med hög-
skola avses därvid Läkemedelsverket.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

G�RAN H�GGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

SFS 2010:1778

Utkom från trycket
den 14 december 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010