SFS 2010:1779 Förordning om ändring i förordningen (2002:760) om uppdragsutbildning vid universitet och högskolor

101779.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2002:760) om
uppdragsutbildning vid universitet och högskolor;

utfärdad den 2 december 2010.

Regeringen föreskriver att 3 § förordningen (2002:760) om uppdrags-

utbildning vid universitet och högskolor ska ha följande lydelse.

3 §

1

En högskola får bedriva uppdragsutbildning bara om den knyter an till

sådan högskoleutbildning på grundnivå eller avancerad nivå som högskolan
har examensrätt för.

Om uppdragsgivaren är svenska staten, en svensk kommunal myndighet,

ett svenskt landsting eller en motsvarande offentlig uppdragsgivare från ett
annat land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) gäller
utöver första stycket att uppdraget ska avse

1. personalutbildning, eller
2. utbildning som behövs av arbetsmarknadsskäl eller av biståndspolitiska

skäl.

Trots det som anges i andra stycket 1 får uppdraget avse utbildning av

personer som inte är anställda hos uppdragsgivaren, om utbildningen enligt
beslut av regeringen ska ges på uppdrag av svenska staten för en bestämd
kategori av personer.

När det inte är fråga om en offentlig uppdragsgivare gäller i stället utöver

första stycket att uppdraget ska avse personalutbildning som är ägnad att få
betydelse för deltagarnas arbete åt uppdragsgivaren.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

JAN BJ�RKLUND

Charlotte Abrahamsson
(Utbildningsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2007:424.

SFS 2010:1779

Utkom från trycket
den 14 december 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010