SFS 2010:1780 Förordning om ändring i förordningen (1995:1079) om Kollegiet för samhällsforskning

101780.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1995:1079) om
Kollegiet för samhällsforskning;

utfärdad den 2 december 2010.

Regeringen föreskriver att 1 § förordningen (1995:1079) om Kollegiet för

samhällsforskning

1 ska ha följande lydelse.

1 §

2

Vid Uppsala universitet finns Kollegiet för samhällsforskning.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

JAN BJ�RKLUND

Charlotte Abrahamsson
(Utbildningsdepartementet)

1 Förordningen omtryckt 1997:1303.

2 Senaste lydelse 1998:1186.

SFS 2010:1780

Utkom från trycket
den 14 december 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010