SFS 2010:1781 Förordning om ändring i förordningen (2003:144) om Institutet för internationell ekonomi

101781.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2003:144) om Institutet
för internationell ekonomi;

utfärdad den 2 december 2010.

Regeringen föreskriver att 1 och 3 §§ förordningen (2003:144) om Institu-

tet för internationell ekonomi ska ha följande lydelse.

1 §

Vid Stockholms universitet finns Institutet för internationell ekonomi.

3 §

Institutet leds av en styrelse, som ska bestå av en ordförande och högst

tio andra ledamöter. Rektorn vid Stockholms universitet ska vara ord-
förande. Styrelsen ska utse en vice ordförande inom sig.

Av övriga ledamöter ska fem vara anställda vid universitetet, nämligen

förvaltningschefen, institutets föreståndare och biträdande föreståndare samt
två professorer, som ska utses av universitetet. Därutöver ska två ledamöter
representera och utses av en stiftelse, som bildats för att stödja institutets
verksamhet. Styrelsen får utse ytterligare högst tre ledamöter.

Samtliga ledamöter utom rektorn och förvaltningschefen ska utses för en

tid av högst tre år i sänder.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

JAN BJ�RKLUND

Charlotte Abrahamsson
(Utbildningsdepartementet)

SFS 2010:1781

Utkom från trycket
den 14 december 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010