SFS 2010:1782 Förordning om ändring i förordningen (2006:1072) om nationellt kunskapscentrum för frågor om mäns våld mot kvinnor

101782.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2006:1072) om
nationellt kunskapscentrum för frågor om mäns
våld mot kvinnor;

utfärdad den 2 december 2010.

Regeringen föreskriver att 1 och 2 §§ förordningen (2006:1072) om natio-

nellt kunskapscentrum för frågor om mäns våld mot kvinnor ska ha följande
lydelse.

1 §

Vid Uppsala universitet ska det finnas ett nationellt kunskapscentrum

för frågor om mäns våld mot kvinnor.

2 §

Centrumet ska med ett rikstäckande perspektiv

� sprida kunskap om och utveckla metoder för bemötande och omhänder-

tagande av kvinnor som har misshandlats eller våldtagits,

� sprida kunskap och information om mäns våld mot kvinnor,
� i samråd med Uppsala universitet bedriva utbildning, som inte omfattas

av bestämmelserna i högskolelagen (1992:1434), om mäns våld mot kvin-
nor,

� följa, sammanställa och sprida forskningsresultat och analysera behovet

av forskning inom området mäns våld mot kvinnor,

� bedriva forskning med anknytning till den kliniska verksamheten inom

området mäns våld mot kvinnor,

� vara ett stöd för myndigheter och organisationer i frågor om mäns våld

mot kvinnor och då särskilt stödja myndigheterna i deras metodutvecklings-
arbete och verka för en effektiv samverkan mellan berörda myndigheter och
organisationer, och

� erbjuda stöd för våldsutsatta kvinnor och deras närstående.
Centrumet ska samverka med Akademiska sjukhuset i Uppsala i frågor

som rör den kliniska verksamheten inom området mäns våld mot kvinnor.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

JAN BJ�RKLUND

Charlotte Abrahamsson
(Utbildningsdepartementet)

SFS 2010:1782

Utkom från trycket
den 14 december 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010