SFS 2010:1783 Förordning om ändring i förordningen (1993:920) om Tolk- och översättarinstitutet

101783.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1993:920) om Tolk- och
översättarinstitutet;

utfärdad den 2 december 2010.

Regeringen föreskriver att 1 § förordningen (1993:920) om Tolk- och

översättarinstitutet ska ha följande lydelse.

1 §

1

Vid Stockholms universitet finns det ett tolk- och översättarinstitut.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

JAN BJ�RKLUND

Charlotte Abrahamsson
(Utbildningsdepartementet)

1 Senaste lydelse 1998:1005.

SFS 2010:1783

Utkom från trycket
den 14 december 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010