SFS 2010:1784 Förordning om ändring i förordningen (1994:1173) om Internationella institutet för industriell miljöekonomi vid Lunds universitet

101784.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1994:1173) om
Internationella institutet för industriell
miljöekonomi vid Lunds universitet;

utfärdad den 2 december 2010.

Regeringen föreskriver att 1 § förordningen (1994:1173) om Internatio-

nella institutet för industriell miljöekonomi vid Lunds universitet ska ha föl-
jande lydelse.

1 §

1

Vid Lunds universitet finns det ett internationellt institut för industriell

miljöekonomi.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

JAN BJ�RKLUND

Charlotte Abrahamsson
(Utbildningsdepartementet)

1 Senaste lydelse 1998:1009.

SFS 2010:1784

Utkom från trycket
den 14 december 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010