SFS 2010:1786 Förordning om ändring i förordningen (1994:946) om den nationella forskningsanläggningen elektronacceleratorlaboratoriet (MAX- laboratoriet) i Lund

101786.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1994:946) om den
nationella forskningsanläggningen
elektronacceleratorlaboratoriet (MAX-
laboratoriet) i Lund;

utfärdad den 2 december 2010.

Regeringen föreskriver att 1 § förordningen (1994:946) om den nationella

forskningsanläggningen elektronacceleratorlaboratoriet (MAX-laboratoriet)
i Lund ska ha följande lydelse.

1 §

1

Vid Lunds universitet finns det ett elektronacceleratorlaboratorium,

benämnt MAX-laboratoriet.

Laboratoriet ska vara tillgängligt för forskare från universitet, högskolor

och övriga forskningsinstitutioner i Sverige. �ven forskare från andra länder
ska kunna bedriva forskning vid laboratoriet.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

JAN BJ�RKLUND

Charlotte Abrahamsson
(Utbildningsdepartementet)

1 Senaste lydelse 1998:1007.

SFS 2010:1786

Utkom från trycket
den 14 december 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010