SFS 2010:1789 Förordning om ändring i förordningen (2002:787) om Centrum för idrottsforskning

101789.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2002:787) om Centrum
för idrottsforskning;

utfärdad den 2 december 2010.

Regeringen föreskriver att 1 § förordningen (2002:787) om Centrum för

idrottsforskning ska ha följande lydelse.

1 §

1

Vid Gymnastik- och idrottshögskolan finns Centrum för idrottsforsk-

ning. Detta centrum har till uppgift att initiera, samordna, stödja och infor-
mera om forskning inom idrottens område samt att ansvara för uppföljning
av statens stöd till idrotten. Centrumet ska också skapa förutsättningar för
samarbete mellan forskare vid olika universitet och högskolor samt andra
engagerade inom området.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

JAN BJ�RKLUND

Charlotte Abrahamsson
(Utbildningsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2009:1226. �ndringen innebär att andra stycket upphävs.

SFS 2010:1789

Utkom från trycket
den 14 december 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010