SFS 2010:1792 Förordning om ändring i förordningen (2008:1102) om INCF-sekretariatet

101792.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2008:1102) om INCF-
sekretariatet;

utfärdad den 2 december 2010.

Regeringen föreskriver att 1 § förordningen (2008:1102) om INCF-sekre-

tariatet ska ha följande lydelse.

1 §

1

Vid Karolinska institutet finns ett sekretariat för INCF (International

Neuroinformatics Coordinating Facility).

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

JAN BJ�RKLUND

Charlotte Abrahamsson
(Utbildningsdepartementet)

1 �ndringen innebär att andra stycket upphävs.

SFS 2010:1792

Utkom från trycket
den 14 december 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010