SFS 2010:1793 Förordning med instruktion för Domarnämnden

101793.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
med instruktion för Domarnämnden;

utfärdad den 2 december 2010.

Regeringen föreskriver följande.

Uppgifter

1 §

Bestämmelser om Domarnämndens uppgifter finns i 3 § lagen

(2010:1390) om utnämning av ordinarie domare.

Domarnämnden har också till uppgift att
1. besluta i fråga om tillstånd som avses i 12 kap. 3 § rättegångsbalken när

det gäller lagfarna domare och rättsbildade befattningshavare i domstol,

2. handha och pröva frågor om bisyssla som avses i 7 a�7 d §§ lagen

(1994:260) om offentlig anställning när det gäller lagmän i tingsrätt och för-
valtningsrätt,

3. handha och pröva frågor om bisyssla som avses i 7 a�7 c §§ lagen om

offentlig anställning när det gäller hyresråd som är chefer för en hyres-
nämnd.

Ledning

2 §

Myndigheten leds av en nämnd.

Handläggningen av ärenden

3 §

Bestämmelser om nämndens handläggning finns i 6�9 §§ lagen

(2010:1390) om utnämning av ordinarie domare.

4 §

Innan nämnden lämnar sitt förslag i fråga om någon annan anställning

än chef för domstol eller hyresnämnd ska den inhämta yttrande från chefen
för den aktuella domstolen eller hyresnämnden. Chefen för den aktuella
domstolen eller hyresnämnden bör intervjua de sökande som han eller hon
avser att yttra sig över.

I ärenden som avser utnämning av chef för domstol eller hyresnämnd bör

nämnden, eller den person som nämnden bestämmer, ha intervjuat den eller
de sökande som nämnden avser att föra upp på förslag.

Innan nämnden i ett ärende om anställning som domare eller hyresråd för

upp en sökande på förslag, ska uppgifter om sökanden inhämtas ur belast-
ningsregistret enligt förordningen (1999:1134) om belastningsregister, om det
inte möter något hinder enligt 7 § lagen (1998:620) om belastningsregister.

SFS 2010:1793

Utkom från trycket
den 17 december 2010

background image

2

SFS 2010:1793

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

Anställningar och uppdrag

5 §

Bestämmelser om nämndens sammansättning m.m. finns i 4 och 5 §§

lagen (2010:1390) om utnämning av ordinarie domare.

6 §

De ledamöter och ersättare som ska vara jurister verksamma utanför

domstolsväsendet förordnas på förslag av

� Arbetsgivarverket,
� Sveriges Kommuner och Landsting, samt
� Sveriges advokatsamfund.
Personer som nomineras av Sveriges advokatsamfund ska vara advokater.
Samtliga personer som nomineras bör ha kunskap om och erfarenhet av

rekryteringsfrågor och andra arbetsgivarfrågor.

7 §

Nämnden beslutar om anställning av kanslichef.

Undantag från myndighetsförordningen

8 §

Följande bestämmelser i myndighetsförordningen (2007:515) ska inte

tillämpas på nämnden:

� 5 § om delegering när det gäller ärenden om utnämning av ordinarie do-

mare eller hyresråd enligt 1 § första stycket, de uppgifter som framgår i 1 §
andra stycket och de övriga uppgifter som särskilt tilldelats nämnden genom
lag eller förordning,

� 16 § andra stycket om avgörande av ordförande i brådskande fall när det

gäller ärenden om utnämning av ordinarie domare eller hyresråd enligt 1 §
första stycket och ärenden om anställning av domare eller hyresråd på be-
gränsad tid.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011, då förordningen

(2008:427) med instruktion för Domarnämnden ska upphöra att gälla.

På regeringens vägnar

STEN TOLGFORS

Per Lennerbrant
(Justitiedepartementet)