SFS 2010:1794 Förordning om ändring i förordningen (1975:1345) med instruktion för Justitiekanslern;

101794.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1975:1345) med
instruktion för Justitiekanslern;

utfärdad den 2 december 2010.

Regeringen föreskriver att 14 § förordningen (1975:1345) med instruktion

för Justitiekanslern

1 ska ha följande lydelse.

14 §

I mål som rör statens rätt får justitiekanslern förordna ombud att föra

talan.

Justitiekanslern får uppdra åt någon annan att i sitt ställe leda en förunder-

sökning samt att väcka och utföra de åtal som Justitiekanslern har beslutat,
om inte åtgärden avser en ledamot av Högsta domstolen eller Högsta förvalt-
ningsdomstolen. Beslut att överklaga en dom eller ett beslut till högre rätt får
inte fattas av någon annan än justitiekanslern. Kallas justitiekanslern att
muntligen höras i Högsta domstolen med anledning av ett överklagande av
ett beslut meddelat av Sveriges advokatsamfunds styrelse eller disciplin-
nämnd, får justitiekanslern förordna en byråchef eller en annan lämplig per-
son att företräda sig vid förhöret.

I mål som avses i 7 § lagen (1975:1339) om justitiekanslerns tillsyn får

justitiekanslern förordna en byråchef hos Justitiekanslern eller någon annan
lämplig person att föra talan på justitiekanslerns vägnar.

I ett ärende som avses i 6 § första eller andra stycket lagen om justitie-

kanslerns tillsyn får justitiekanslern bemyndiga en tjänsteman hos Justitie-
kanslern att vidta de handläggningsåtgärder som behövs.

Justitiekanslern meddelar tillstånd som avses i 12 kap. 3 § rättegångsbal-

ken i fråga om den som är anställd hos myndigheten.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

STEN TOLGFORS

Katrin Hollunger Wågnert
(Justitiedepartementet)

1 Förordningen omtryckt 2007:974.

SFS 2010:1794

Utkom från trycket
den 17 december 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010