SFS 2010:1795 Förordning om ändring i förordningen (1979:575) om protokollföring m.m. vid de allmänna förvaltningsdomstolarna;

101795.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1979:575) om
protokollföring m.m. vid de allmänna
förvaltningsdomstolarna;

utfärdad den 2 december 2010.

Regeringen föreskriver att 1, 10, 11, 22, 33 och 34 §§ förordningen

(1979:575) om protokollföring m.m. vid de allmänna förvaltningsdomstolar-
na ska ha följande lydelse.

1 §

Vid föredragning i Högsta förvaltningsdomstolen och i kammarrätterna

ska protokoll föras, om det förekommer skiljaktig mening eller om det be-
hövs av någon annan orsak.

10 §

För protokoll som förs vid föredragning i Högsta förvaltningsdomsto-

len får domstolen besluta om avvikelser från vad som har föreskrivits i 9 §
första stycket.

11 §

Utsagor av vittnen eller sakkunniga och iakttagelser som rätten gör

vid syn på stället ska antecknas i protokollet i den omfattning utsagorna eller
iakttagelserna kan antas vara av någon betydelse i målet.

Utsagor som avges inför Högsta förvaltningsdomstolen och iakttagelser

som domstolen gör vid syn på stället behöver dock inte antecknas i protokol-
let.

22 §

1

Registreringen sker i dagböcker eller enligt förordningen (2001:640)

om registerföring m.m. vid förvaltningsrätt med hjälp av automatiserad be-
handling eller förordningen (2001:641) om registerföring m.m. vid Högsta
förvaltningsdomstolen och kammarrätterna med hjälp av automatiserad be-
handling.

Domstolsverket får meddela föreskrifter om registrering.

33 §

För domar och andra beslut som sätts upp särskilt av Högsta förvalt-

ningsdomstolen får domstolen besluta om avvikelser från vad som har före-
skrivits i 32 § 1�4.

1 Senaste lydelse 2009:876.

SFS 2010:1795

Utkom från trycket
den 17 december 2010

background image

2

SFS 2010:1795

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

34 §

2

Domar och andra beslut av Högsta förvaltningsdomstolen, som har

satts upp särskilt eller har tecknats på en handling i akten, undertecknas av
den eller dem som har deltagit i avgörandet.

I kammarrätterna och förvaltningsrätterna undertecknas domar och andra

beslut som har satts upp särskilt eller har tecknats på en handling i akten av
den eller de lagfarna ledamöter som har deltagit i avgörandet. Har en kam-
marrättsassessor som inte är lagfaren deltagit, ska också han eller hon under-
teckna avgörandet.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

STEN TOLGFORS

Per Lennerbrant
(Justitiedepartementet)

2 Senaste lydelse 2009:876.