SFS 2010:1796 Förordning om ändring i förordningen (1980:1030) med hyresnämndsinstruktion;

101796.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1980:1030) med
hyresnämndsinstruktion;

utfärdad den 2 december 2010.

Regeringen föreskriver att 3, 5, 25 och 26 §§ förordningen (1980:1030)

med hyresnämndsinstruktion ska ha följande lydelse.

3 §

1

Bestämmelser om chef för hyresnämnd finns i 3 och 6 §§ lagen

(1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder.

Chefen för hyresnämnden ansvarar för verksamheten och ska se till att

den bedrivs effektivt och enligt gällande rätt och de förpliktelser som följer
av Sveriges medlemskap i Europeiska unionen samt att myndigheten hushål-
lar väl med statens medel.

5 §

2

I varje hyresnämnd finns ordförande och andra anställda.

25 §

3

Bestämmelser om utnämning av hyresråd tillika chef för hyresnämn-

den i Stockholm, Göteborg och Malmö samt övriga hyresråd finns i 3 och
6 §§ lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder.

Hyresnämnden ska anmäla till Domstolsverket när det finns en ledig an-

ställning som hyresråd som behöver tillsättas.

26 §

4

Om ett hyresråd har beviljats ledighet som beräknas vara minst ett år

i följd, anställs en vikarie genom beslut av regeringen efter förslag av Domar-
nämnden. Detsamma gäller om ett hyresråd, i annat fall än som avses i 34 a §,
ska anställas för något annat än vikariatsändamål för en begränsad tid.

Vid tidsbegränsad anställning som hyresråd gäller inte 5 § andra stycket

lagen (1982:80) om anställningsskydd.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

STEN TOLGFORS

Per Lennerbrant
(Justitiedepartementet)

1 Senaste lydelse 2007:1082.

2 Senaste lydelse 2007:1082. �ndringen innebär att andra stycket upphävs.

3 Senaste lydelse 2005:1094.

4 Senaste lydelse 2010:314. �ndringen innebär bl.a. att första och fjärde styckena upp-
hävs.

SFS 2010:1796

Utkom från trycket
den 17 december 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010