SFS 2010:1797 Förordning om ändring i förordningen (1988:346) med instruktion för Patentbesvärsrätten

101797.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1988:346) med
instruktion för Patentbesvärsrätten;

utfärdad den 2 december 2010.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1988:346) med instruk-

tion för Patentbesvärsrätten

1

dels att 19 § ska upphöra att gälla,
dels att 14, 18 och 18 a §§ ska ha följande lydelse.

14 §

En remiss från Högsta förvaltningsdomstolen som har samband med

en dom eller ett beslut som Patentbesvärsrätten har meddelat, ska i den ut-
sträckning som det är möjligt handläggas av de ledamöter som har deltagit i
domen eller beslutet.

18 §

Bestämmelser om utnämning av patenträttsråd tillika ordförande, pa-

tenträttsråd tillika avdelningsordförande, patenträttsråd tillika vice ordföran-
de och övriga patenträttsråd finns i lagen (2010:1390) om utnämning av or-
dinarie domare.

Patentbesvärsrätten ska anmäla till Domarnämnden när det finns en ledig

anställning som patenträttsråd som behöver tillsättas.

Annan personal anställs av Patentbesvärsrätten.

18 a §

Patentbesvärsrätten får som adjungerad ledamot anställa sådan tek-

niskt kunnig eller lagfaren person som anges nedan.

Som adjungerad tekniskt kunnig ledamot får anställas
1. den som varit anställd som tekniskt kunnigt patenträttsråd,
2. den som under sammanlagt minst sex månader tjänstgjort som tekniskt

kunnig föredragande i patentmål i Högsta förvaltningsdomstolen eller i Pa-
tentbesvärsrätten, eller

3. den som är professor eller docent inom sådant tekniskt område som

visst mål avser.

Som adjungerad lagfaren ledamot får anställas
1. den som varit anställd som lagfaret patenträttsråd,
2. den som innehar eller har innehaft anställning som ordinarie domare

vid allmän domstol eller vid allmän förvaltningsdomstol,

3. den som anställts som assessor vid hovrätt eller kammarrätt, eller
4. den som under sammanlagt minst sex månader tjänstgjort som lagfaren

föredragande i Patentbesvärsrätten.

1 Förordningen omtryckt 2007:1113.

SFS 2010:1797

Utkom från trycket
den 17 december 2010

background image

2

SFS 2010:1797

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

MAUD OLOFSSON

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)